Nawigacja

Statut SOSW WZO Ceremoniał Koncepcja pracy Zestaw podręczników

Dokumenty szkolne

Statut SOSW

 

Załącznik do uchwały nr 7/2016
Rady Pedagogicznej SOSW
im. ks. Jana Twardowskiegow Nidzicy z dnia
z dnia 14 września 2016 r.

 

Statut

Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego im. ks. Jana Twardowskiego

w Nidzicy

TEKST JEDNOLITY

 

 

 Spis treści:

 

 

 

 

ROZDZIAŁ I
Postanowienia ogólne

 

§ 1

 1. Nazwa placówki brzmi:
  Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego, zwany dalej ośrodkiem
 2. Siedziba ośrodka znajduje się w Nidzicy przy ul. Wyborskiej 12.
 3. W nazwie ośrodka umieszczonej na tablicy urzędowej oraz na sztandarze opuszcza się wyraz „specjalny”
 4. W nazwie szkoły podstawowej specjalnej, gimnazjum specjalnego, zasadniczej szkoły zawodowej specjalnej, szkoły specjalnej przysposabiającej do pracy umieszczonej na tablicy urzędowej, na świadectwie oraz na pieczęciach, którymi opatruje się świadectwo i legitymację szkolną, pomija się określenie „specjalna, /specjalne/” oraz określenie rodzaju niepełnosprawności uczniów.
 5. Do celów administracji szkolnej i statystyki używa się stempla z pełną nazwą szkoły specjalnej.
 6. W skład ośrodka wchodzą:
  1. Szkoła Podstawowa Specjalna dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim;
  2. Szkoła Podstawowa Specjalna dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym;
  3. Gimnazjum Specjalne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim;
  4. Gimnazjum Specjalne dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym;
  5. Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalna dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim
  6. Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym.
 7. Organem prowadzącym ośrodek jest Powiat Nidzicki.
 8. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty.
 9. Ośrodek jest placówką publiczną dla dzieci i młodzieży z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, umiarkowanym i znacznym w wieku od 7 do 24 lat.
 10. Ośrodek nie posiada określonego obwodu szkolnego. Przyjmuje dzieci niezależnie od miejsca zamieszkania na podstawie orzeczenia poradni psychologiczno-pedagogicznej o potrzebie kształcenia specjalnego oraz skierowania do placówki przez organ prowadzący na wniosek rodziców lub prawnego opiekuna.
 11. Nauka w szkołach wchodzących w skład ośrodka jest bezpłatna.
 12. Ośrodek posiada imię, hymn, sztandar i własny ceremoniał szkolny.

ROZDZIAŁ II
Cele i zadania ośrodka

§ 2

 1. Ośrodek realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa oraz uwzględniające podstawę programową, a w szczególności umożliwia wychowankom:
  1. udział w indywidualnych lub grupowych zajęciach specjalistycznych w zakresie terapii pedagogicznej, zajęciach rewalidacyjnych, usprawniających ruchowo, profilaktyki społecznej i resocjalizacji, przygotowujących dzieci i młodzież do samodzielności w życiu społecznym;
  2. znalezienie w szkole środowiska wychowawczego sprzyjającego wszechstronnemu rozwojowi (w wymiarze intelektualnym, psychicznym, społecznym, zdrowotnym, estetycznym, moralnym i religijnym);
  3. przygotowanie do pracy i obowiązków zawodowych (udział w pracach na rzecz ośrodka, środowiska, nabywanie praktycznych umiejętności oraz wykonywanie prac na zajęciach z techniki, obsługa prostych urządzeń technicznych);
  4. przygotowanie do wykonywanie określonego zawodu;
  5. uczestnictwo w kulturze (organizowanie imprez rozrywkowych, zajęć tematycznych);
  6. rozwój kultury fizycznej (udział wychowanków w imprezach organizowanych na terenie ośrodka, środowiska lokalnego, województwa , kraju i za granicą);
  7. działalność turystyczną (organizowanie wycieczek pieszych i biwaków, itp.);
  8. działalność rehabilitacyjną (organizowanie turnusów rehabilitacyjnych);
  9. rozwój zainteresowań (uczestnictwo w pracach kółek zainteresowań, organizacjach młodzieżowych);
  10. działalność na rzecz ochrony środowiska (dbałość o zieleń wokół ośrodka i w swojej miejscowości);
  11. ochronę zdrowia (zapewnienie opieki pielęgniarskiej, okresowe przeglądy czystości uczniów i pomieszczeń, zajęcia profilaktyczne o tematyce higieniczno - zdrowotnej);
  12. współpracę ze środowiskiem lokalnym – szkoły, biblioteki, Nidzicki Ośrodek Kultury;
  13. ukazywanie wartości rodziny w życiu osobistym człowieka;
  14. dobrowolny udział w katechezie;
  15. wspomaganie rozwoju i rozwijanie zainteresowania otoczeniem;
  16. usprawnienie ruchowe i psychoruchowe w zakresie dużej i małej motoryki;
  17. naukę nawiązywanie kontaktów w sposób odpowiedni do potrzeb i możliwości dziecka;
  18. wszechstronny rozwój na miarę indywidualnych możliwości oraz przygotowanie do codziennego życia;
  19. wszechstronny rozwój osobowości, kształcenie i wychowanie respektujące chrześcijański system wartości;
  20. upowszechnianie zasad demokracji życia społecznego (realizacja treści patriotycznych na zajęciach lekcyjnych i wychowawczych, analiza wybranych fragmentów „Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka” oraz „Konwencji o Prawach Dziecka”, uroczyste apele i akademie z okazji rocznic, świąt państwowych i kościelnych).
 2. ​​​Ośrodek realizuje:
  1. podstawy programowe kształcenia ogólnego zatwierdzone przez MEN;
  2. szkolny zestaw programów nauczania zatwierdzony przez Dyrektora Ośrodka;
  3. wewnątrzszkolne zasady oceniania - uchwalone przez Radę Pedagogiczną;
  4. szkolny program wychwawczy obejmujący w sposób całościowy wszystkie treści i działania o charakterze wychowawczym. Projekt programu wychowawczego ośrodka przygotowuje i uchwala Rada Pedagogiczna po zasięgnięciu opinii Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego;
   szkolny program wychowawczy, obejmujący w sposób całościowy wszystkie treści
  5. szkolny program profilaktyki
 3. Ponadto ośrodek:
  1. wspomaga rodziców (prawnych opiekunów) w pełnieniu funkcji wychowawczych i edukacyjnych, w szczególności poprzez organizowanie konsultacji, zajęć psychoedukacyjnych, warsztatów umiejętności i grup wsparcia;
  2. współpracuje ze szkołami ogólnodostępnymi w zakresie diagnozowania i rozwiązywania trudnych problemów dydaktyczno-wychowawczych dzieci niepełnosprawnych uczęszczających do tych szkół;
  3. prowadzi działania edukacyjne i profilaktyczno-wychowawcze w środowisku lokalnym.

§ 3

 

 1. Nauczycielele prowadzący zajęcia w danym oddziale tworzą zespół, którego zadaniem w szczególności jest ustalenie programów nauczania dla dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie według potrzeb.
 2. W ośrodku działa zespół wychowawczy do spraw okresowej oceny sytuacji wychowanków, powołany przez dyrektora ośrodka na dany rok szkolny. Do zadań zespołu należy w szczególności:
  1. diagnozowanie problemów wychowanka oraz opracowywanie indywidualnego programu pracy z wychowankiem;
  2. określenie form pracy z wychowankiem;
  3. analizowanie stosowanych metod pracy z wychowankiem i wybór skutecznych form pracy;
  4. okresowe ocenianie efektów pracy z wychowankiem, jego rodzicami (prawnymi opiekunami), szkołą i środowiskiem lokalnym;
  5. ocenianie zasadności dalszego pobytu wychowanka w ośrodku;
  6. ustalanie, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) wychowanka, zakresu współpracy z wychowankiem, jego rodziną i szkołą, po opuszczeniu przez wychowanka ośrodka.
 3. W ośrodku działa zespół interdyscyplinarny, którego zadaniem jest planowanie i koordynowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychowankowi. Zespół składa się z nauczycieli, wychowawców oraz specjalistów prowadzących zajęcia z wychowankiem. Koordynatorem zespołu jest pedagog szkolny. Do zadań zespołu należy:
  1. ustalenie i przekazanie Dyrektorowi Ośrodka zaleceń dotyczących zakresu, formy, sposobów i okresów udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej wychowankowi;
  2. opracowanie indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego uwzględniającego zalecenia zawarte w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego dostosowanego do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych wychowanka;
  3. dokonanie raz w roku okresowej wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania wychowanka, uwzględniając ocenę efektywności pomocy psychologiczno-pedagogicznej udzielanej wychowankowi oraz, w miarę potrzeb dokonania modyfikacji programu.

§ 4

 1. Formy współpracy ośrodka z rodzicami (prawnymi opiekunami) wychowanków:
  1. festyny rekreacyjno-sportowe,
  2. wycieczki,
  3. uroczystości szkolne według kalendarza imprez,
  4. pomoc rodziców w funkcjonowaniu ośrodka,
  5. rozmowy indywidualne i cykliczne spotkania z rodzicami (prawnymi opiekunami),
  6. kontakty listowne i telefoniczne.
 2. Rodzice mają prawo do:
  1. znajomości zadań i zamierzeń dydaktycznych oraz wychowawczych w danej klasie oraz szkole;
  2. znajomości zasad oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów;
  3. rzetelnej informacji i porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia dzieci;
  4. wyrażania poprzez Radę Rodziców opinii w sprawach dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 3. Formy współpracy ośrodka z poradnią psychologiczno-pedagogiczną oraz z instytucjami świadczącymi poradnictwo i specjalistyczną pomoc dzieciom i rodzicom.
  1. kierowanie dzieci na badania do poradni PP i realizacja zaleceń po badaniach;
  2. kontakty z kuratorami sądu rejonowego wydziału rodzinnego i nieletnich;
  3. współpraca z Centrum Pomocy Rodzinie, GOPS i MOPS, Sądem Rejonowym, Policją.

§ 5

 1. Szkoła zapewnia opiekę zdrowotną nad uczniami w siedzibie ośrodka. Opiekę tę sprawuje zgodnie ze swoimi uprawnieniami zawodowymi pielęgniarka.
 2. Pielęgniarka w realizacji zadań współpracuje z lekarzem, powiatową stacją sanitarno-epidemiologiczną, rodzicami, Dyrektorem Ośrodka, Radą Pedagogiczną, pracownikami administracji i obsługi.
 3. Opieka zdrowotna obejmuje:
  1. bezpłatne świadczenia zdrowotne publicznych i niepublicznych zakładów opieki zdrowotnej, a w szczególności świadczenia profilaktyczno-lecznicze i rehabilitacyjne;
  2. zaopatrzenie w leki i artykuły sanitarne wychowanków objętych opieką całkowitą;
  3. świadczenia profilaktyczne obejmują w szczególności:
   1. przygotowanie profilaktycznych badań lekarskich oraz analiza, wykorzystanie ich wyników,
   2. grupową profilaktykę próchnicy zębów metodą nadzorowanego szczotkowania zębów preparatami fluorkowymi,
   3. poradnictwo czynne dla uczniów z problemami zdrowotnymi, szkolnymi  i społecznymi,
   4. prowadzenie edukacji zdrowotnej uczniów i ich rodziców oraz uczestnictwo w szkolnych programach profilaktyki i promocji zdrowia.
  4. Współpraca z dyrekcją szkoły i Państwową Inspekcją Sanitarną w tworzeniu w szkole środowiska nauki i pracy sprzyjającego zdrowiu uczniów i pracowników pedagogicznych.

ROZDZIAŁ III
Organy ośrodka

§ 6

 1. Organami ośrodka są:
  1. Dyrektor Ośrodka;
  2. Rada Pedagogiczna;
  3. Rada Rodziców złożona z przedstawicieli rodziców Szkoły Podstawowej Specjalnej, Gimnazjum Specjalnego, Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej i Szkoły Specjalnej Przysposabiającej do Pracy;
  4. Samorząd Uczniowski, w którego skład wchodzą uczniowie poszczególnych szkół - Regulamin Samorządu Uczniowskiego.

Dyrektor Ośrodka

§ 7

 1. Ośrodkiem kieruje Dyrektor Ośrodka.
 2. Do kompetencji Dyrektora Ośrodka należy w szczególności:
  1. kierowanie działalnością dydaktyczno-wychowawczą ośrodka;
  2. reprezentowanie ośrodka na zewnątrz;
  3. organizacja i sprawowanie nadzoru pedagogicznego;
  4. realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej oraz Rady Rodziców podjętych w ramach ich kompetencji;
  5. dysponowanie środkami określonymi w planie finansowym ośrodka i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie;
  6. organizowanie obsługi administracyjno-gospodarczej ośrodka;
  7. sprawowanie opieki nad uczniami i stwarzanie warunków ich harmonijnego rozwoju;
  8. wykonywanie innych zadań wynikających z przepisów szczególnych;
  9. współdziałanie ze szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w organizacji praktyk pedagogicznych;
  10. przewodniczenie Radzie Pedagogicznej;
  11. prowadzenie i przygotowanie zebrań Rady Pedagogicznej;
  12. wstrzymywanie wykonania uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z przepisami prawa;
  13. skreślenie ucznia z listy uczniów w przypadkach określonych w niniejszym statucie na podstawie uchwały Rady Pedagogicznej, po zasięgnięciu opinii Samorządu Uczniowskiego;
  14. dopuszczanie programu nauczania do użytku szkolnego , po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej;
  15. zwalnianie uczniów z drugiego obowiązkowego języka nowożytnego na podstawie orzeczenia;
  16. odpowiada za realizację zaleceń wynikających z orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego ucznia.
 3. Dyrektor Ośrodka jest kierownikiem zakładu dla zatrudnionych w ośrodku nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami. Dyrektor ośrodka w szczególności decyduje w sprawach:
  1. zatrudniania i zwalniania nauczycieli oraz innych pracowników ośrodka;
  2. przyznawania nagród oraz wymierzania kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom ośrodka,
  3. występowania z wnioskami po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej ośrodka w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli i pozostałych pracowników ośrodka.
 4. Dyrektor Ośrodka w wykonywaniu swoich zadań współpracuje z pozostałymi organami wymienionymi w § 6.
 5. W ośrodku zatrudniającym więcej niż 15 pracowników pedagogicznych może być utworzone stanowisko wicedyrektora.
 6. Dyrektor Ośrodka, za zgodą organu prowadzącego, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.
 7. Podczas nieobecności Dyrektora Ośrodka, jego kompetencje przejmuje wicedyrektor ośrodka.

Rada Pedagogiczna

§ 8

 1. Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem ośrodka.
 2. W skład Rady Pedagogicznej wchodzą nauczyciele, nauczyciele-wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w ośrodku.
 3. Rada Pedagogiczna ustala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny z ustawą o systemie oświaty i niniejszym statutem.
 4. Do kompetencji Rady Pedagogicznej należy:
  1. zatwierdzanie planów i programów pracy ośrodka, oraz szkolnych regulaminów wewnętrznych;
  2. podejmowanie uchwał w sprawie wyników klasyfikacji i promocji uczniów;
  3. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych;
  4. ustalanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli ośrodka;
  5. podejmowania uchwał w sprawie skreślenia ucznia z listy uczniów ośrodka;
  6. podejmowanie uchwał w sprawie ustalenia Szkolnego Zestawu Programów Nauczania i Szkolnego Zestawu Podręczników;
  7. ustalenie sposobu wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny w celu doskonalenia pracy szkoły.
 5. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
  1. organizację pracy ośrodka, w tym zwłaszcza tygodniowy rozkład zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych;
  2. projekt planu finansowego ośrodka;
  3. wnioski Dyrektora Ośrodka o przyznawanie nauczycielom nagród i innych wyróżnień;
  4. propozycje Dyrektora Ośrodka w sprawie przydziału nauczycielom stałych zadań w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz płatnych dodatkowo zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych;
  5. proponowane przez nauczycieli programy nauczania i podręczniki;
  6. propozycje realizacji dwóch obowiązkowych zajęć wychowania fizycznego.
 6. Rada Pedagogiczna ponadto:
  1. przygotowuje zmiany do statutu ośrodka i uchwala je;
  2. może wystąpić z wnioskiem o odwołanie nauczyciela ze stanowiska dyrektora lub innego stanowiska kierowniczego;
  3. jest zobowiązana zasięgnąć opinii Rady Rodziców w sprawie:
   1. szkolnego zestawu programów nauczania i szkolnego zestawu podręczników,
   2. programu wychowawczego ośrodka,
   3. programu profilaktyki,
   4. programu i harmonogramu poprawy efektywności kształcenia i wychowania,
   5. koncepcji pracy ośrodka.
 7. Rada Pedagogiczna podejmuje uchwały zwykłą większością głosów w obecności, co najmniej połowy jej członków.
 8. Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane.
 9. Każdy członek rady zobowiązany jest do nie ujawniania spraw poruszanych na posiedzeniu Rady Pedagogicznej.

Rada Rodziców

§ 9

 1. W ośrodku działa Rada Rodziców stanowiąca reprezentację rodziców uczniów ośrodka.
 2. Celem Rady Rodziców jest działanie na rzecz opiekuńczo - wychowawczej funkcji ośrodka.
 3. Rada Rodziców realizuje swoje zadania współdziałając z pozostałymi organami ośrodka.
 4. Rada Rodziców uchwala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny z ustawą o systemie oświaty i niniejszym statutem.
 5. Rada Rodziców opiniuje program wychowawczy ośrodka, program profilaktyki, program i harmonogram poprawy efektywności kształcenia i wychowania, szkolny zestaw programów nauczania i szkolny zestaw podręczników, koncepcję pracy szkoły.
 6. Rada Rodziców może występować do Rady Pedagogicznej i Dyrektora Ośrodka  z wnioskiem oraz opiniami dotyczącymi wszystkich spraw ośrodka.
 7. W celu wspierania działalności statutowej ośrodka Rada Rodziców gromadzi fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł.
 8. Zasady wydatkowania funduszy, o których mowa w ust. 7 określa Regulamin Rady Rodziców.

Samorząd Uczniowski

§ 10

 1.  W ośrodku działa Samorząd Uczniowski.
 2. Samorząd Uczniowski jest obowiązkowym reprezentantem wszystkich uczniów w ośrodku.
 3. Samorząd Uczniowski ustala regulamin swojej działalności, który nie może być sprzeczny z ustawą o systemie oświaty i niniejszym statutem.
 4. Samorząd Uczniowski czuwa nad przestrzeganiem podstawowych praw uczniów, takich jak:
  1. prawo do zapoznania się z programem nauczania, z jego celami i stawianymi wymaganiami;
  2. prawo do zapoznania się z zasadami oceniania;
  3. prawo do jawnej i umotywowanej oceny postępów w nauce i zachowaniu;
  4. prawo do organizacji życia szkolnego w ośrodku w sposób umożliwiający zachowanie właściwych proporcji między wysiłkiem szkolnym a możliwością rozwijania i zaspokajania własnych zainteresowań;
  5. prawo wyboru nauczyciela pełniącego rolę opiekuna samorządu;
  6. prawo do opiniowania programu wychowawczego i programu profilaktyki.
 5. Skład Samorządu Uczniowskiego, jeżeli zajdzie potrzeba, może być w ciągu roku wymieniony lub uzupełniony.
 6. Samorząd Uczniowski dowolnie ustala sekcje zajmujące się określonymi problemami ośrodka.

 

Współdziałanie organów ośrodka i rozwiązywanie sporów między nimi.

§ 11

 1. Każdy z organów ośrodka ma zapewnioną możliwość swobodnego działania i podejmowania decyzji w ramach swoich kompetencji.
 2. Spory między organami rozwiązuje Dyrektor Ośrodka, jeżeli nie jest stroną w sporze. Od decyzji dyrektora przysługuje organom odwołanie w ciągu 7 dni do organu prowadzącego ośrodek.
 3. Sytuacje konfliktowe między Dyrektorem Ośrodka, a pozostałymi organami rozstrzyga organ prowadzący ośrodek.
 4. Wszelkie konflikty między uczniami ośrodka rozstrzygają wychowawcy klas lub pedagog ośrodka. Uczeń ma prawo w ciągu 3 dni odwołać się od decyzji wychowawcy lub pedagoga do Dyrektora Ośrodka.
 5. Konflikty między nauczycielami, a uczniami, nauczycielami i rodzicami (prawnymi opiekunami) rozstrzyga Dyrektor Ośrodka. Konflikty między pracownikami ośrodka rozstrzyga Dyrektor Ośrodka z udziałem związków zawodowych działających na terenie ośrodka. Rodzice (prawni opiekunowie) lub nauczyciele mogą odwołać się w ciągu 7 dni od decyzji dyrektora do organu prowadzącego ośrodek.

ROZDZIAŁ IV
Organizacja ośrodka

§ 12

 1. Do ośrodka uczniowie przyjmowani są w oparciu o:
  1. podanie rodziców (prawnych opiekunów);
  2. aktualne orzeczenie poradni psychologiczno-pedagogicznej;
  3. na podstawie skierowania organu prowadzącego,
  4. świadectwa ukończenia danego typu szkoły.
 2. Dzieci i młodzież przyjmuje się do ośrodka na rok szkolny, etap edukacyjny lub okres nauki w szkole, wskazany w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego.
 3. W przypadkach szczególnych na wniosek nauczyciela-wychowawcy wychowanek ośrodka może mieć wydłużony etap edukacyjny. Wydłużenie etapu edukacyjnego następuje za zgodą rodzica (prawnego opiekuna) po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu wychowawczego ośrodka.
 4. Pobyt wychowanka w ośrodku może trwać do czasu ukończenia nauki w szkole, nie dłużej jednak niż do ukończenia 24 roku życia.

§ 13

 1. Ośrodek jest placówką feryjną. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry:
  1. pierwszy semestr trwa od września do ustalonych ferii zimowych (wg kalendarza na dany rok szkolny);
  2. drugi semestr trwa od zakończenia ferii zimowych do daty zakończenia roku szkolnego (wg kalendarza na dany rok szkolny).
 2. Podstawą organizacji pracy w ośrodku jest:
 1. arkusz organizacji szkoły opracowany przez Dyrektora  Ośrodka i zatwierdzony przez organ prowadzący;
 2. koncepcja pracy ośrodka;
 3. program wychowawczy ośrodka;
 4. przydział czynności dydaktycznych i zajęć wynikających z zadań statutowych ośrodka ze szczególnym uwzględnieniem zajęć opiekuńczych i wychowawczych wynikających z potrzeb i zainteresowań uczniów;
 5. tygodniowy rozkład zajęć dydaktycznych i opiekuńczych;
 6. program profilaktyki.
 1. W ramach ośrodka funkcjonują:
  1. szkoła podstawowa specjalna;
  2. gimnazjum specjalne;
  3. zasadnicza szkoła zawodowa specjalna;
  4. szkoła specjalna przysposabiająca do pracy.

 

§ 14

 1. Opieka w ośrodku polega na realizacji opracowanego i przyjętego przez Radę Pedagogiczną systemu zintegrowanych działań diagnostycznych, edukacyjnych, wychowawczych, terapeutycznych i profilaktycznych oraz pracy z rodziną wychowanka.
 2. Formy działalności dydaktyczno-wychowawczej:
  1. Podstawowymi formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są:
   1. obowiązkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego;
   2. dodatkowe zajęcia edukacyjne, do których zalicza się:
    1. zajęcia z języka obcego nowożytnego innego niż język obcy nowożytny nauczany w ramach obowiązkowych zajęć edukacyjnych,
    2. zajęcia, dla których nie została ustalona podstawa programowa, lecz program nauczania tych zajęć został włączony do szkolnego zestawu programów nauczania;
   3. zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;
   4. zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
   5. zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów.
  2. Formami działalności dydaktyczno-wychowawczej szkoły są także zajęcia edukacyjne, takie jak religia i wychowanie do życia w rodzinie.
  3. Zajęcia edukacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 2, organizuje dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę i po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej i Rady Rodziców.
  4. Szkoła może prowadzić również inne zajęcia edukacyjne.
  5. Zajęcia wymienione w ust. 1 pkt. 3), 4), 5) mogą być prowadzone także z udziałem wolontariuszy.
 3. Podstawową jednostką organizacyjną ośrodka jest oddział klasowy, zespoły klasowe, grupy wychowawcze oraz zespoły specjalistyczne. Liczba uczniów w takim zespole powinna wynosić 10-16, liczba uczniów w zespołach edukacyjno-terapeutycznych 6-8.
 4. W przypadku dzieci z niepełnosprawnościami sprzężonymi liczba dzieci w oddziale (zespole) może być mniejsza za zgodą organu prowadzącego.
 5. W przypadku, gdy co najmniej u jednego ucznia w oddziale występują niepełnosprawności sprzężone liczbę uczniów w oddziale można obniżyć o 2.
 6. Do każdej grupy, w której skład wchodzą uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, z autyzmem oraz uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, uczęszczający do klas I – IV szkoły podstawowej specjalnej, zatrudnia się pomoc wychowawczą, za zgodą organu prowadzącego.
 7. Zajęcia edukacyjne w ramach kształcenia przysposabiającego do pracy są organizowane w oddziałach lub zespołach między oddziałowych.
 8. Ze względu na trudne warunki demograficzne dopuszcza się organizację nauczania w klasach łączonych we wszystkich typach szkół.
 9. W skład ośrodka może także wchodzić przedszkole specjalne, utworzone na podstawie porozumienia między właściwymi organami prowadzącymi.
 10. Inne zajęcia specjalistyczne, rewalidacja indywidualna, nie muszą być prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
 11. Praca rewalidacyjna prowadzona jest w oparciu o indywidualny program rewalidacji opracowany dla każdego dziecka
 12. Uczniów z dysfunkcją narządu ruchu uniemożliwiającą lub utrudniającą uczęszczanie do szkoły, przewlekle chorych i innych stale lub okresowo niezdolnych do nauki i wychowania w warunkach szkolnych obejmuje się indywidualnym nauczaniem i wychowaniem.
 13. Indywidualne nauczanie i wychowanie organizuje się w miejscu pobytu ucznia w szczególności: w domu rodzinnym, rodzinie zastępczej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach indywidualne nauczanie i wychowanie ucznia może być organizowane na terenie ośrodka.
 14. Zasady organizowania indywidualnego nauczania określają odrębne przepisy.
 15. Za całokształt działalności ośrodka odpowiedzialny jest Dyrektor Ośrodka.

§ 15

 1.  Organizację stałych, obowiązkowych i nieobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć ustalony przez Dyrektora Ośrodka po zaopiniowaniu przez Radę Pedagogiczną, na podstawie zatwierdzonego przez organ prowadzący arkusza organizacyjnego.
 2. Tygodniowy rozkład zajęć klas I-III szkoły podstawowej określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia wyznaczony ramowym planem nauczania, szczegółowy rozkład zajęć dziennych ustala nauczyciel.


§ 16

 1. Podstawową formą pracy ośrodka są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym.
 2. Godzina lekcyjna trwa 45 minut.
 3. W uzasadnionych przypadkach dopuszcza się skracanie godziny lekcyjnej.
 4. Rewalidacja indywidualna stanowi integralną część edukacji dzieci niepełnosprawnych intelektualnie. Zajęcia te wspomagają rozwój dziecka.
 5. Zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne organizowane są w ramach posiadanych przez ośrodek środków finansowych bądź społecznie przez nauczycieli.

§ 17

 1. W placówce działa doradztwo zawodowe.
 2. Organizowane są zajęcia, które mają na celu:
  1. pomoc uczniom w wyborze szkoły ponadgimnazjalnej oraz zawodu,
  2. wspomaganie uczniów w podejmowaniu decyzji edukacyjnych i zawodowych przy wykorzystaniu aktywnych metod pracy.
 3. Zajęcia prowadzone są w grupach odpowiadających liczbie uczniów w oddziale.
 4. Zajęcia prowadzą: nauczyciel przedsiębiorczości, wychowawcy klas, psycholog, pedagog.
 5. Działania doradcze kierowane są również do rodziców uczniów, a także w ramach WDN do nauczycieli poprzez:
  1. wspieranie działań doradczych rodziców i nauczycieli,
  2. organizowanie spotkań szkoleniowo-informacyjnych,
  3. udostępnianie informacji i materiałów do pracy z uczniami,
  4. podejmowanie działań na rzecz uczniów i rodziców w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu.

§ 18

 1. W Zasadniczej Szkole Zawodowej uczniowie kształcą się w zawodach: kucharz, ślusarz.
 2. Okres nauki trwa 3 lata.
 3. Realizacja zajęć z przedmiotów ogólnokształcących, rewalidacyjnych i specjalistycznych odbywa się w ośrodku i jest realizowana przez cały okres nauki.
 4. Nauka przedmiotów zawodowych i nabywanie umiejętności praktycznych odbywa się w Centrum Kształcenia Praktycznego ul. Wyborska 10 w Nidzicy.

§ 19

Szkoła Przysposabiająca do Pracy funkcjonuje w oparciu o odrębny statut.

§ 20

 1. Wychowankowie ośrodka mogą być zakwaterowani w internacie ZSZiO w Nidzicy ul. Wyborska 12.
 2. Szczegółową organizację internatu określa projekt organizacyjny opracowany przez Dyrektora Ośrodka, a zatwierdzony przez organ prowadzący oraz wewnętrzny regulamin.
 3. Internat organizuje opiekę i wychowanie dla dzieci przed i po zajęciach w szkole.
 4. Podstawową jednostką organizacyjną internatu jest grupa wychowawcza. Ilość wychowanków w grupie wynosi:
  1. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym - od 6 do 8 osób;
  2. z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim - od 10 do 16.
   W przypadku małej liczebności uczniów dopuszcza się mieszanie dzieci z różnym stopniem niepełnosprawności intelektualnej w jedną grupę wychowawczą.

§ 21

 1. Rodzice (prawni opiekunowie) dzieci wnoszą opłatę za posiłki w stołówce, równą wysokości kosztów surowca przeznaczonego za wyżywienie, ustalanych przez Dyrektora Ośrodka.
 2. Opłaty wnosi się do 15 dnia każdego miesiąca.
 3. Jeżeli dziecko z uzasadnionych powodów nie mogło przebywać w placówce, opłaty należne są naliczane w wysokości proporcjonalnej do czasu faktycznego pobytu dziecka.
 4. Dziecko przebywające w internacie może być zwolnione częściowo lub całkowicie z ponoszenia kosztów surowca przeznaczonego na wyżywienie na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) w szczególnie uzasadnionych przypadkach. O warunkach zwolnienia decyduje komisja do spraw pomocy socjalnej wychowankom SOSW w Nidzicy w uzgodnieniu z organem prowadzącym.

  § 22

 1. Ośrodek organizuje i zapewnia świetlicę. Zajęcia świetlicowe organizuje się dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w ośrodku ze względu na czas pracy ich rodziców i dojazd do szkoły.
 2. Każdy uczeń, korzystający ze świetlicy powinien dostosować się do obowiązującego w niej regulaminu.

§ 23

 1. Ośrodek organizuje i wyposaża bibliotekę szkolną, która jest pracownią szkolną służącą do  realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów i zadań dydaktyczno-wychowawczych szkoły.
 2. Z biblioteki mogą korzystać: uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły oraz rodzice.
 3. Pomieszczenie biblioteki szkolnej umożliwia:
  1. gromadzenie i opracowywanie zbiorów;
  2. wyposażenie zbiorów;
  3. prowadzenie przysposobienia czytelniczego i informacyjnego dla uczniów.
 4. Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu.
 5. Do zadań bibliotekarza należy:
  1. ​gromadzenie i ewidencja zbiorów;
  2. opracowanie biblioteczne zbiorów;
  3. selekcja i konserwacja zbiorów;
  4. prowadzenie zajęć czytelniczo - informacyjnych dla uczniów;
  5. organizowanie i popularyzacja czytelnictwa na terenie szkoły.
 6. Nauczyciel bibliotekarz jest odpowiedzialny za dobór księgozbioru oraz za utrzymanie go w odpowiednim stanie.
 7. Wszystkie osoby korzystające z biblioteki szkolnej zobowiązane są do przestrzegania jej regulaminu.

§ 24

  1. sale lekcyjne z właściwym wyposażeniem;
  2. salę do ćwiczeń gimnastyki korekcyjnej;
  3. pomieszczenie świetlicowe;
  4. pomieszczenie biblioteki szkolnej;
  5. gabinet pedagoga i psychologa;
  6. gabinet pielęgniarski;
  7. pomieszczenia administracyjno-gospodarcze;
  8. plac zabaw.
  Do realizacji celów statutowych ośrodek posiada:

§ 25

  1. zakres opieki w czasie wycieczek, zajęć organizowanych przez ośrodek określa Rozporządzenie MENiS w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych i niepublicznych szkołach i placówkach z dnia 31 grudnia 2002r. (Dz. U. z 2003 r.   nr 6, poz. 69);
  2. nauczyciele pełnią dyżur zgodnie z harmonogramem dyżurów układanych łącznie z planem lekcji, oraz regulaminem dyżurów;
  3. w czasie przerw międzylekcyjnych nauczyciele dyżurujący odpowiadają za bezpieczeństwo dzieci.
  Szczegółowe zasady sprawowania opieki nad dziećmi w ośrodku:

§ 26

Ośrodek zapewnia odpowiednie warunki do pracy i nauki ucznia i nauczyciela z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy.

§ 27

W ośrodku działa Stowarzyszenie Wspierające Rozwój Dzieci i Młodzieży „ŚWIATŁO”, którego celem statutowym jest wieloaspektowa pomoc dzieciom i młodzieży ośrodka pochodzącym z rodzin patologicznych.

 

 

ROZDZIAŁ V
Nauczyciele i inni pracownicy ośrodka

§ 28

 1. W ośrodku zatrudnia się nauczycieli, psychologa, pedagoga, logopedę, pracowników administracji i obsługi oraz pielęgniarkę szkolną.
 2. Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust.1 określają odrębne przepisy.

§ 29

 1. Nauczyciel prowadzi pracę dydaktyczno-wychowawczą i opiekuńczą, odpowiadając jednocześnie za jakość i wyniki tej pracy oraz bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów.
 2. Nauczyciel w szczególności:
  1. ​Realizuje program nauczania, wychowania i opieki dopuszczony przez dyrektora ośrodka do użytku szkolnego w powierzonych przedmiotach, klasach, zespołach i grupach wychowawczych;
   1. organizowanie, ocenianie, planowanie własnego uczenia się;
   2. skuteczne komunikowanie się w różnych sytuacjach;
   3. efektywne współdziałanie w zespole;
   4. korzystanie z nowoczesnych środków gromadzenia i przetwarzania informacji;
   5. umiejętności wynikające z wymagań podstawy programowej.
   Kształci w obrębie poszczególnych przedmiotów nauczania następujące umiejętności:
  2. Wzbogaca własny warsztat pracy;
  3. Posiada nawyk ustawicznego doskonalenia się;
  4. Stosuje aktywne metody nauczania;
  5. Dokonuje diagnozy i pomiaru dydaktycznego;
  6. Wspiera swoją postawą i działaniami pedagogicznymi zdolności i zainteresowania uczniów;
  7. Udziela pomocy w przezwyciężaniu niepowodzeń szkolnych;
  8. Pracuje z uczniem zdolnym;
  9. Ocenia uczniów zgodnie z zasadami WZO i PZO;
  10. Prowadzi prawidłowo dokumentację pedagogiczną;
  11. Wybiera podręczniki na dany etap kształcenia spośród dopuszczonych do użytku szkolnego;
  12. Wybiera program na dany etap kształcenia , który przedstawia Radzie Pedagogicznej i Dyrektorowi ośrodka;
  13. Realizuje zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów (art. 42, ust. 2, pkt 2, lit. a KN ).
 3. Nauczyciel ponosi odpowiedzialność za:​
 1. tragiczne skutki wynikłe z braku swego nadzoru nad bezpieczeństwem uczniów podczas zajęć szkolnych i pozaszkolnych;
 2. zniszczenie lub utratę mienia ruchomego ośrodka powstałą w wyniku braku właściwego zabezpieczenia i nadzoru;
 3. przechowywanie pisemnych prac klasowych, sprawdzianów, testów do końca roku szkolnego;
 4. uzasadnienie wystawionej oceny na wniosek ucznia lub rodzica (opiekuna prawnego);
 1. Nauczyciele danego przedmiotu lub nauczyciele grupy przedmiotów pokrewnych mogą tworzyć zespół przedmiotowy. Pracą zespołu przedmiotowego kieruje przewodniczący powołany przez dyrektora na wniosek członków zespołu.
  1. organizowanie współpracy nauczycieli dla uzgodnienia sposobów realizacji podstawy programowej, korelowanie treści nauczania przedmiotów pokrewnych, a także uzgadniania metod i sposobu prowadzenia rewalidacji;
  2. organizowanie wewnątrzszkolnego i międzyszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego dla początkujących nauczycieli;
  3. współdziałanie w organizowaniu pracowni i laboratoriów przedmiotowych, warsztatów szkolnych a także w uzupełnieniu ich wyposażenia;
  4. wspólne opiniowanie przygotowanych w szkole autorskich, innowacyjnych i eksperymentalnych programów nauczania.
  Cele i zadania zespołu przedmiotowego:

§ 30

 1. Dyrektor Ośrodka powierza oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli, określonego mianem wychowawcy.
 2. Do zadań wychowawcy zespołu klasowego należy:
  1. poznawanie warunków życia uczniów, środowiska rodzinnego i ich stanu zdrowotnego i psychicznego;
  2. systematyczna konsultacja z rodzicami (opiekunami prawnymi), lekarzem, psychologiem i pedagogiem na temat psychofizycznego rozwoju ucznia;
  3. otaczanie opieką każdego wychowanka, a szczególnie uczniów znajdujących się w trudnej sytuacji materialnej i losowej;
  4. planowanie i organizowanie wspólnie z uczniami i ich rodzicami rożnych form życia zespołowego;
  5. współpraca z nauczycielami uczącymi w jego klasie w zakresie działań dydaktycznych i wychowawczych;
  6. przynajmniej raz na kwartał zorganizowanie spotkania z rodzicami uczniów powierzonej klasy, informowanie rodziców o postępach i trudnościach w nauce ich dzieci oraz w miarę potrzeb utrzymanie kontaktów indywidualnych;
  7. ustalanie oceny zachowania zgodnie z obowiązującymi w ośrodku wewnętrznymi zasadami oceniania;
  8. zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie kierunku kształcenia i zawodu.

§ 31

Wicedyrektor ośrodka:

 1. realizuje obowiązki zgodnie z zarządzeniami i wytycznymi władz oświatowych, statutem ośrodka, zarządzeniami dyrektora i uchwałami Rady Pedagogicznej;
 2. współorganizuje całokształt pracy w ośrodku wraz z dyrektorem;
 3. jest współodpowiedzialny za poziom i wyniki pracy dydaktyczno-wychowawczej;
 4. zastępuje Dyrektora Ośrodka podczas jego nieobecności, wówczas wykonuje wszystkie czynności przewidziane na tym stanowisku, z wyjątkiem zatrudniania i zwalniania pracowników, bez uprzedniego uzgodnienia z Dyrektorem Ośrodka.

§ 32

 1. Do zadań psychologa należy w szczególności:
  1. w zakresie diagnozy:
   1. badanie psychologiczne uczniów nowo przyjętych do ośrodka, mających trudności w nauce, sprawiających trudności wychowawcze, kierowanych na komisję do spraw inwalidztwa i zatrudnienia z wadami rozwoju i przewlekłymi chorobami,
   2. kwalifikowanie uczniów do zajęć rewalidacyjnych i innych form pomocy bezpośredniej;
  2. w zakresie terapii prowadzenie zajęć terapeutycznych – indywidualna praca z dzieckiem, rodziną i nauczycielem, 
  3. w zakresie profilaktyki i doradztwa obserwowanie dzieci na zajęciach, wyłanianie uczniów z istotnymi zaburzeniami rozwojowymi;
  4. organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów i rodziców
  5. spotkania z nauczycielami – ukierunkowanie ich pracy pod kątem stymulowania   rozwoju uczniów;
  6. zapewnienie uczniom doradztwa w zakresie wyboru kierunku kształcenia i zawodu;
  7. minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie rożnych form pomocy wychowawczejw środowisku szkolnym i pozaszkolnym;
  8. wspieranie wychowawców klas oraz zespołów wychowawczych i innych zespołów problemowo-zadaniowych w działaniach wynikających z programu wychowawczego szkoły;
  9. inspirowanie i organizowanie środowiska do działań na rzecz ośrodka, wzbogacenie form jej działalności rewalidacyjnej oraz dążenie do możliwie najpełniejszej integracji szkoły ze środowiskiem.
   1. udzielanie pomocy dzieciom oraz rodzicom (prawnym opiekunom) w przygotowaniu do życia;
   2. dokonywanie okresowej analizy i oceny sytuacji wychowawczej w szkole popartej przeprowadzanymi badaniami;
   3. rozpoznanie indywidualnych potrzeb uczniów oraz analizowanie przyczyn niepowodzeń szkolnych;
   4. inspirowanie nauczycieli do podejmowania takich metod i środków oddziaływania w procesie dydaktyczno-wychowawczym, które gwarantują rewalidację uczniów;
   5. prowadzenie z uczniami zajęć kompensacyjno-wyrównawczych oraz terapeutycznych;
   6. organizowanie i prowadzenie rożnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
   7. podejmowanie działań wychowawczych i profilaktycznych wynikających z programu wychowawczego ośrodka i programu profilaktyki w stosunku do uczniów z udziałem rodziców i nauczycieli;
   8. prowadzenie edukacji prozdrowotnej i promocji zdrowia wśród uczniów, nauczycieli i rodziców;
   9. zwracanie uwagi na przestrzeganie przez ośrodek postanowień Konwencji o prawach dziecka.
   W zakresie zadań ogólnowychowawczych:
  1. W zakresie profilaktyki wychowawczej:
   1. wspieranie działań wychowawczych i opiekuńczych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego szkoły i programu profilaktyki;
   2. planowanie i koordynowanie zadań realizowanych przez ośrodek na rzecz uczniów, rodziców i nauczycieli w zakresie wyboru przez uczniów kierunku kształcenia i zawodu;
   3. działanie na rzecz organizowania opieki i pomocy materialnej uczniom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej;
   4. współpraca z instytucjami i organizacjami szkolnymi;
   5. rozpoznawanie warunków życia i nauki uczniów sprawiających problemy w procesie dydaktyczno-wychowawczym;
   6. wspieranie działań stworzenia uczniom wymagającym szczególnej opiekii pomocy możliwości udziału w różnych formach zajęć pozalekcyjnych i wypoczynku;
   7. rozpoznawanie sposobów spędzania czasu wolnego przez uczniów wymagających szczególnej opieki i pomocy wychowawczej.
   1. udzielanie uczniom pomocy w eliminowaniu napięć psychicznych nawarstwiających się na tle niepowodzeń szkolnych;
   2. prowadzenie zajęć psychoedukacyjnych dla dzieci z trudnościami wychowawczymi lub innych zajęć grupowych dotyczących pozytywnych wzmocnień;
   3. udzielanie porad uczniom w rozwiązywaniu trudności powstających na tle konfliktów rodzinnych;
   4. udzielanie porad i pomocy uczniom posiadającym trudności w kontaktach z rówieśnikami i w danym środowisku;
   5. przeciwdziałanie niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży;
   6. wspieranie form i sposobów udzielania pomocy uczniom, w tym wybitnie zdolnym, odpowiednio do rozpoznawanych potrzeb;
   7. udzielanie pełnej pomocy rodzicom w kierowaniu uczniów na badania do poradni psychologiczno-pedagogicznej.
   W zakresie indywidualnej opieki pedagogiczno-psychologicznej:
  Do zadań pedagoga należy:
  1. przeprowadzenie badań wstępnych w celu ustalenia stanu mowy uczniów, w tym mowy głośnej i pisma;
  2. diagnozowanie logopedyczne oraz – odpowiednio do jego wyników – organizowanie pomocy logopedycznej;
  3. wprowadzenie terapii logopedycznej indywidualnej i w grupach dzieci, u których stwierdzono nie prawidłowości w rozwoju mowy głośnej i pisma;
  4. organizowanie pomocy logopedycznej dla dzieci z trudnościami w czytaniu i pisaniu, przy ścisłej współpracy z pedagogami i nauczycielami prowadzącymi zajęcia korekcyjno-kompensacyjne;
  5. organizowanie i prowadzenie różnych form pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów, rodziców i nauczycieli;
  6. podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej, w tym współpraca z najbliższym środowiskiem ucznia;
  7. wspieranie działań wychowawczych i profilaktycznych nauczycieli, wynikających z programu wychowawczego ośrodka i programu profilaktyki.
  Do zadań logopedy należy w szczególności:
  1. We wszystkich działaniach wychowawca kieruje się Szkolnym Programem Wychowawczym opracowanym w ośrodku.
  2. Dąży do jak najlepszych wyników w pracy zawodowej, doskonali metody wychowania i nauczania.
  3. Wzbogaca warsztat pracy wychowawczo – dydaktycznej.
  4. Wspiera swoją postawą i działaniem rozwój psychofizyczny wychowanków oraz ich zdolności i zainteresowania.
  5. Wdraża wychowanków do samodzielności w zakresie czynności samoobsługowych i prac porządkowych.
  6. Zapewnia wychowankom bezpieczeństwo, higieniczne warunki nauki i pracy.
  7. Prowadzi obserwacje wychowanków, konsultuje spostrzeżenia z psychologiem, nauczycielem, pedagogiem, rodzicami (opiekunami).
  8. Wdraża wychowanków do współodpowiedzialności za mienie powierzone grupie oraz za ład, porządek i estetykę pomieszczeń.
  9. Zna stopnie upośledzenia wychowanka, rodzaj zaburzeń i deficyty oraz stan jego zdrowia, sytuację prawną i rodzinną.
  10. Dobiera i stosuje właściwe metody postępowania z wychowankami zgodnie z zasadami pedagogiki specjalnej.
   1. poznawania i ustalania potrzeb opiekuńczo – wychowawczych ich dzieci,
   2. okazywania im pomocy w ich działaniach wychowawczych wobec dzieci oraz otrzymywania od nich pomocy w swoich działaniach,
   3. włączenia ich w sprawy życia grupy i placówki.
   Utrzymuje kontakt z rodzicami uczniów, w celu:
  11. Współpracuje z pedagogiem szkolnym i innymi specjalistami świadczącymi kwalifikowaną pomoc w rozpoznawaniu potrzeb i trudności, także zdrowotnych oraz zainteresowań i szczególnych uzdolnień uczniów.
  12. Prowadzi dokumentację pracy grupy.
   1. tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia, proces jego uczenia się oraz przygotowania do życia w rodzinie i społeczeństwie,
   2. inspirowanie i wspomaganie działań zespołowych uczniów,
   3. podejmowanie działań umożliwiających rozwiązywanie konfliktów w zespole uczniów oraz pomiędzy uczniami a innymi członkami społeczności szkolnej,
   4. otaczanie indywidualną opieką każdego wychowanka,
   5. wspólnie z uczniami i ich rodzicami planowanie i organizowanie różnych form życia zespołowego.
   Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad wychowankami, w szczególności:
  Do zadań wychowawcy internatu należy:

​​Zadania pracowników administracji i obsługi

 

§ 33

Pozostali pracownicy ośrodka wykonują pracę zgodnie z zakresem obowiązków. Zobowiązani oni są do przestrzegania przepisów, regulaminów i zarządzeń państwowych i resortowych. Wszyscy zatrudnieni na terenie ośrodka współpracują ze sobą i dbają o jego estetyczny wygląd.  

§ 34​​

 1. Do wykonywania zadań administracyjno-gospodarczych i budżetowo-finansowych oraz w celu utrzymania ładu, porządku i higieny w placówce zatrudnieni są pracownicy administracyjno-obsługowi;
 2. Obowiązki pracowników wymienionych w ust.1 określa Dyrektor Ośrodka, zgodnie z  Kodeksem Pracy;
 3. W ośrodku mogą być zatrudnieni pracownicy służby zdrowia odpowiedzialni za zdrowie i rozwój fizyczny uczniów, dbający o stan higieniczno-sanitarny placówki oraz popularyzujący oświatę zdrowotną. Zasady zatrudniania w ośrodku pracowników służby zdrowia regulują odrębne przepisy.

ROZDZIAŁ VI
Prawa i obowiązki wychowanków

§ 35

 1. Wychowanek ośrodka ma prawo do: 
  1. Właściwie zorganizowanego procesu kształcenia, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej i zasadami pedagogiki specjalnej;
  2. Opieki wychowawczej i warunków pobytu w ośrodku zapewniających bezpieczeństwo, ochronę przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochronę i poszanowanie godności
  3. Korzystania z różnych form pomocy materialnej, w ramach posiadanych środków finansowych
  4. Życzliwego i troskliwego traktowania w procesie dydaktyczno-wychowawczym i rewalidacyjnym
  5. Swobody wyrażania myśli i przekonań, w szczególności dotyczących życia ośrodka,a także światopoglądowych i religijnych - jeśli nie narusza tym dobra innych osób;
  6. Rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;
  7. Pomocy w przypadku trudności w nauce;
  8. Korzystania z poradnictwa psychologiczno-pedagogicznego i zawodowego;
  9. Jawnej, obiektywnej i sprawiedliwej oceny;
  10. Ustnego uzasadnienia oceny na swój  wniosek  lub jego rodzica (prawnego opiekuna);
  11. Reprezentowania ośrodka w konkursach, przeglądach, zawodach i innych imprezach zgodnie ze swoimi możliwościami i umiejętnościami;
  12. Korzystania z pomieszczeń ośrodka, sprzętu, środków dydaktycznych i księgozbioru biblioteki podczas zajęć pozalekcyjnych;
  13. Wpływania na życie ośrodka poprzez działalność samorządową oraz zrzeszanie sięw organizacjach działających w ośrodku;
  14. Zapoznania się ze szkolnymi zasadami oceniania, klasyfikowania, promowaniai przyznawania ocen zachowania- pierwszy tydzień września;
  15. Uzyskiwania pomocy w samodzielnym planowaniu rozwoju;
  16. Informacji dotyczących wymagań edukacyjnych sformułowanych przez nauczycieli poszczególnych przedmiotów;
  17. Oceniania, klasyfikowania i promowania na podstawie obowiązujących wewnątrzszkolnych zasad oceniania,  i przyznawania ocen z zachowania;
  18. Informacji o grożących mu ocenach niedostatecznych z poszczególnych przedmiotów oraz nieodpowiednich i nagannych ocenach zachowania przynajmniej na jeden miesiąc przed zakończeniem I semestru i końcem roku;
  19. Uzyskania obniżonych wymagań edukacyjnych na podstawie pisemnej opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej lub innej poradni specjalistycznej;
  20. Zapewnienia dyskrecji w sprawach osobistych;
  21. Korzystania w uzasadnionych przypadkach ze zwolnienia z zajęć szkolnych.
 2. Uczeń ma obowiązek przestrzegania postanowień zawartych w Statucie, a w szczególności:
  1. systematycznie i aktywnie uczestniczyć w zajęciach lekcyjnych i w życiu ośrodka;
  2. przestrzegać zasad kultury współżycia w odniesieniu do kolegów, nauczycieli i innych pracowników ośrodka;
  3. odpowiadać za własne życie, zdrowie, higienę osobistą oraz estetyczny wygląd;
  4. dbać o bezpieczeństwo swoje i kolegów;
  5. dbać o poszanowanie wspólnego dobra, ładu i porządku w ośrodku;
  6. przebywać w trakcie zajęć lekcyjnych na terenie ośrodka;
  7. nosić schludny stój zakrywający ciało w ciemnych, stonowanych kolorach i zmieniać obuwie na sportowe ( adidasy, tenisówki, trampki);
  8. przestrzegać wewnątrzszkolnych regulaminów we wszystkich pracowniach ośrodka oraz obowiązujących przepisów bhp;
  9. unikać zachowań agresywnych;
  10. poznać, szanować i chronić przyrodę;
  11. przestrzegać zawsze i wszędzie zasad kulturalnego zachowania, dbać o honor i dobre imię  ośrodka;
  12. przestrzegać przyjętych zasad ceremoniału szkolnego;
  13. przestrzegać terminów wykonywania prac domowych;
  14. służyć pomocą koleżeńską, pomagać słabszym;
  15. posiadać na zajęciach szkolnych niezbędne zeszyty, podręczniki i przybory szkolne;
  16. dbać o sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne,
  17. nie używania telefonu komórkowego w czasie zajęć lekcyjnych.

Nagrody i kary

§ 36

 

 1. Wychowanek może być nagradzany za:
  1. rzetelną naukę i pracę społeczną;
  2. wzorową postawę;
  3. wybitne osiągnięcia (reprezentowanie ośrodka w konkursach, zawodach  i olimpiadach);
  4. odwagę i dzielność;
  5. wzorową frekwencję.
 2. W ośrodku przewiduje się następujące nagrody dla uczniów:
  1. pochwałę wychowawcy wobec klasy;
  2. pochwałę dyrektora wobec całej społeczności uczniowskiej;
  3. list pochwalny skierowany do rodziców;
  4. dyplom uznania wręczany na apelach bądź uroczystościach szkolnych;
  5. nagrodę rzeczową, wyróżnienie na koniec roku szkolnego;
  6. umieszczanie nazwiska wychowanków wyróżniających się w nauce, zachowaniu, sporcie, działalności społecznej i wysokiej frekwencji na tablicy ogłoszeń prowadzonej przez samorząd uczniowski;
  7. wyróżniającym się wychowankom organizować atrakcyjne wycieczki, wyjazdy (kino, teatr, basen itp.).
 3. Wychowanek może być ukarany za:
  1. nieprzestrzeganie statutu ośrodka i ogólnie przyjętych norm współżycia szkolnego;
  2. nieprzestrzeganie zasad kultury wobec kolegów i koleżanek, nauczycieli, wychowawców i innych pracowników ośrodka;
  3. palenie tytoniu, picie alkoholu, używanie bądź posiadanie narkotyków lub innych środków odurzających;
  4. dewastację mienia ośrodka;
  5. rażące naruszenie zasad współżycia społecznego;
  6. wejście w kolizję z prawem;
  7. wagary.
 4. Kary:
  1. upomnienie lub nagana od wychowawcy klasy lub innego nauczyciela;
  2. upomnienie lub nagana od dyrektora ośrodka wobec całej społeczności ośrodka;
  3. zawieszenie na czas określony prawa do udziału w zajęciach pozalekcyjnych oraz prawa do reprezentowania ośrodka na zewnątrz;
  4. wykluczenie z udziału w imprezach rozrywkowych organizowanych na terenie ośrodka;
  5. obniżenie oceny z zachowania;
  6. skreślenie z listy wychowanków, o ile wychowanek nie podlega obowiązkowi szkolnemu lub nauki, za:
   1. rażące naruszenie zasad współżycia społecznego,
   2. wejście w kolizję z prawem i skazanie prawomocnym wyrokiem sądu na karę pozbawienia wolności,
   3. nieusprawiedliwioną nieobecność wychowanka trwającą ponad 150 godzin lub nie zgłoszenie się wychowanka w wyznaczonym terminie po usprawiedliwionej nieobecności;
  7. skreślenie z listy internatu na czas określony bądź nieokreślony w przypadku poważnego naruszenia regulaminu internatu;
  8. obciążenie finansowe rodziców (opiekunów prawnych)wychowanka, nakaz naprawienia szkody za umyślne zniszczenie mienia ośrodka;
  9. w przypadkach szczególnie drastycznych czynów i chuligańskich zachowań zawiadomienie sądu dla nieletnich lub prokuratury (gdy wychowanek ukończył 17 rok życia);
  10. możliwe jest łączenie kilku kar;
  11. w przypadku używania telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych podczas zajęć lekcyjnych – odebranie uczniowi w/w sprzętu ( sprzęt przechowywany jest w sejfie do czasu odebrania go przez rodzica lub prawnego opiekuna). W sytuacji braku kontaktu z rodzicami, sekretariat szkoły wysyła pismo za potwierdzeniem odbioru, w którym informuje o zaistniałej sytuacji.

§ 37

Ośrodek informuje rodziców (prawnych opiekunów) o przyznaniu nagrody lub zastosowaniu kary.

§ 38

 1. Rodzice wychowanków, o których mowa w § 36 ust. 4 pkt 6 lit c i § 36 ust. 4 pkt 7 są powiadamiani trybem pisemnym o zagrożeniu skreślenia wychowanka z ewidencji szkolnej;
 2. W przypadku usprawiedliwienia (na piśmie) nieobecności wychowanka w ośrodku, przez rodziców lub opiekunów prawnych, postępowanie dotyczące skreślenia wychowanka z ewidencji zostaje zawieszone;
 3. Po wyczerpaniu w/w toku postępowania wychowanek zostaje skreślony z ewidencji ośrodka;
 4. Rodzice, prawni opiekunowie, otrzymują pisemne powiadomienie o zamiarze skreślenia wychowanka z ewidencji ośrodka w terminie 7 dni przed dokonaniem skreślenia.
 5. Pisemne odwołanie od nałożonej kary rodzice (prawni opiekunowie) mogą złożyć w ciągu 7 dni od daty powiadomienia ich o karze do dyrektora ośrodka, organu prowadzącego lub organu nadzoru pedagogicznego.

ROZDZIAŁ VIII
Wewnątrzszkolne Zasady Oceniania

Założenia ogólne

§ 39

 1. ​Ocenianie wewnątrzszkolne osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej i realizowanych w szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę oraz formułowaniu oceny.
 2. Ocenianie szkolne ma na celu:
  1. poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych, jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie,
  2. pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju,
  3. motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu,
  4. dostarczenie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w uczeniu się, zachowaniu oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia,
  5. umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
 3. Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
  1. formułowanie przez nauczycieli wymagań obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz informowanie o nich uczniów i ich rodziców (prawnych opiekunów),
  2. ustalenie kryteriów oceniania zachowania oraz informowanie o nich uczniów  i rodziców (opiekunów prawnych)
  3. bieżące ocenianie i śródroczne klasyfikowanie według skali i w formach przyjętych w szkole,
  4. przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych i poprawkowych,
  5. ustalenie ocen klasyfikacyjnych na koniec roku szkolnego (semestru) i warunki ich poprawiania.
 4. Ocenianie pełni funkcje:
  1. motywacyjną (motywowanie ucznia do dalszej pracy, twórczego wysiłku, a nauczyciela do doskonalenia form i metod pracy dydaktyczno-wychowawczych),
  2. informacyjną (przekazanie informacji nauczycielowi, uczniowi i rodzicom o poziomie osiągnięć edukacyjnych ucznia i czynionych w tym zakresie postępach),
  3. klasyfikacyjną (różnicowanie i porządkowanie uczniów zgodnie z przyjętą skalą ocen),
  4. diagnostyczną (monitorowanie postępów ucznia i określenie jego indywidualnych potrzeb),
  5. wspomagającą (pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju).
 5. Przedmiotem oceny jest:
  1. przyrost opanowanych umiejętności i wiadomości,
  2. rozumienie materiału zawartego w treściach programowych,
  3. umiejętność praktycznego posługiwania się zdobytą wiedzą i opanowanymi umiejętnościami,
  4. postawa ucznia, jego przygotowanie do lekcji.
 6. Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (opiekunów prawnych) o:
  1. Wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania,
  2. Sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów,
  3. Warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych.
 7. Wychowawca klasy na początku każdego roku szkolnego informuje uczniów oraz ich rodziców (opiekunów prawnych) o:
  1. Warunkach i sposobie oraz kryteriach oceniania zachowania,
  2. Warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania,
  3. Skutkach ustalenia uczniowi nagannej rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
 8. Ustalając wymagania na poszczególne oceny należy pamiętać, że:
  1. Za oceną kryje się zarówno informacja o poziomie osiągnięć, jak i o postępach ucznia;
  2. Kryteria powinny być na tyle elastyczne, aby można było uwzględnić możliwości poszczególnych uczniów i odnosić ocenę do danego ucznia, a nie do średniego poziomu klasy;
  3. Wymagania powinny uwzględniać w szczególności specyficzne trudności w uczeniu się potwierdzone opinią poradni psychologiczno-pedagogicznej, rozumiane jako różnorodne rodzaje zaburzeń manifestujące się istotnymi trudnościami w nabywaniu umiejętności i wykorzystaniu ich. Dotyczą one najczęściej rozumienia lub używania mowy w formie wypowiedzi ustnej lub pisemnej, które mogą mieć związek z zaburzeniami funkcji słuchowych, myślenia, mówienia, czytania, techniki pisania i stosowania poprawnej pisowni lub liczenia;
  4. Wymagania powinny być dostosowane do indywidualnych potrzeb i możliwości ucznia, u którego stwierdzono trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom;
  5. Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych zajęć artystycznych, plastyki i muzyki należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego – także systematyczność udziału ucznia w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej.
 9. Oceny są jawne dla ucznia i jego rodzica (opiekuna prawnego):
  1. Nauczyciel uzasadnia ustalona ocenę ustnie.
  2. Sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia są udostępniane do wglądu uczniowi i jego rodzicom (opiekunom prawnym).
  3. Na wniosek ucznia lub jego rodziców dokumentacja dotycząca egzaminu klasyfikacyjnego, egzaminu poprawkowego oraz inna dokumentacja dotycząca oceniania ucznia jest udostępniana do wglądu uczniowi lub jego rodzicom.
  4. Dokumentacja z ust. 9 pkt 2  znajduje się u nauczycieli uczących danego przedmiotu.
  5. Dokumentacja dotycząca ust 9 pkt 3 znajduje się w sekretariacie szkoły.
 10. Uczeń może być zwolniony z nauki następujących zajęć edukacyjnych:
  1. Wychowania fizycznego, zajęć komputerowych, informatyki, technologii informacyjnej,
  2. Decyzję o zwolnieniu podejmuje Dyrektor Ośrodka na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestnictwa ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
  3. Dyrektor zwalnia ucznia z realizacji zajęć wychowania fizycznego, zajęć komputerowych lub informatyki na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii. 
  4. Jeżeli okres zwolnienia ucznia z poszczególnych zajęć edukacyjnych uniemożliwia ustalenie oceny śródrocznej lub rocznej, zamiast oceny należy w dokumentacji stwierdzającej przebieg nauki ucznia wpisać w odpowiedniej rubryce zwolniony/zwolniona.

Skala ocen i kryteria oceniania

§ 40

 1. Oceny dzielą się na:
  1. bieżące (cząstkowe),
  2. klasyfikacyjne śródroczne,
  3. klasyfikacyjne roczne,
  4. końcowe.
 2. W ocenach klasyfikacyjnych śródrocznych i rocznych nie stosuje się + i -.
 3. W ocenach bieżących przyjmuje się stosowanie znaków + i -.
 4. Na ocenę roczną ma wpływ ocena za I i II semestr.
 5. Począwszy od klasy czwartej szkoły podstawowej dla uczniów z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, stosuje się stopnie szkolne według następującej skali:

Celujący           

- 6

Bardzo dobry   

- 5

Dobry              

- 4

Dostateczny    

- 3

Dopuszczający 

- 2

Niedostateczny 

- 1

 1. ​Kryteria ocen:
  1. stopień celujący otrzymuje uczeń, który posiadł wiedzę i umiejętności objęte programem nauczania zajęć edukacyjnych danej klasy, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych lub praktycznych, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadańi problemów w nowych sytuacjach,
  2. Stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który opanował pełen zakres wiedzy i umiejętności określonych programem nauczania w danej klasie oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami, rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania;
  3. Stopień dobry otrzymuje uczeń, który nie opanował w pełni wiadomości określonych programem nauczania danej klasy, ale poprawnie stosuje wiadomości zdobyte, rozwiązuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne;
  4. Stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania na poziomie niższym niż dobry oraz rozwiązuje typowe zadania teoretyczne lub praktyczne o średnim stopniu trudności;
  5. Stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który ma duże braki w opanowaniu programu, ale braki te nie przekreślają możliwości uzyskania przez ucznia podstawowej wiedzy z zajęć edukacyjnych w ciągu dalszej nauki;
  6. Stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który nie opanował wiadomościi umiejętności określonych programem nauczania danej klasy, a braki te uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tych zajęć edukacyjnych
 2. ​Szczegółowe kryteria oceniania przedmiotowego określają nauczyciele poszczególnych przedmiotów biorąc pod uwagę wymagania określone w podstawie programowej oraz założenia WZO.
 3. Zasady oceniania z religii (etyki) regulują odrębne przepisy.

Zasady, formy i metody sprawdzania osiągnięć i postępów w nauce

§ 41

 1. Sprawdzanie i ocenianie cechuje:
  1. Obiektywizm (określanie wymagań edukacyjnych i kryteriów oceniania);
  2. Indywidualizacja (treści programowe i wymagania edukacyjne dostosowuje się do możliwości intelektualnych ucznia);
  3. Systematyczność (oceny cząstkowe wystawiane są na bieżąco z różnorodnych form aktywności ucznia);
  4. Jawność (ocena podawana jest uczniowi i jego rodzicom w formie zapisów w zeszycie przedmiotowym).
 2. Formy i metody:
  1. odpowiedź ustna,
  2. praca klasowa (kontrola wiadomości z działu i semestru),
  3. sprawdzian (kontrola wiadomości obejmująca materiał powyżej trzech lekcji),
  4. kartkówka (kontrola wiadomości obejmująca materiał do trzech jednostek lekcyjnych),
  5. test osiągnięć szkolnych,
  6. wypracowanie,
  7. dyktando,
  8. karty pracy uczniów,
  9. praca domowa,
  10. pokaz,
  11. praca pozalekcyjna (konkursy, akademie itp.),
  12. aktywność na lekcji,
  13. wytwory pracy własnej ucznia,
  14. test sprawności fizycznej,
  15. zeszyt przedmiotowy ucznia.
 3. Prace klasowe zapowiedziane są co najmniej dwa tygodnie wcześniej przed terminem pisania. Każda praca klasowa poprzedzona jest lekcją powtórzeniową z podaniem wymagań edukacyjnych i kryteriów oceny, np. zasady punktacji
 4. Sprawdzian musi być zapowiedziany.
 5. Kartkówka może odbywać się bez zapowiedzi.
 6. Ocenianie prac klasowych i sprawdzianów pisemnych ustala się według następującej skali:

100%-96% - celujący
95%-86%- bardzo dobry
85%-70% - dobry
69%-51%-dostateczny
50%-31%- dopuszczający
30%- 0% - niedostateczny

 1. Częstotliwość sprawdzania:
  1. Danego dnia może odbyć się tylko jedna praca klasowa (nauczyciel musi dokonać wpisu w dniu zapowiedzi).
  2. Jeżeli przedmiot realizowany jest w wymiarze 1 godziny tygodniowo, obowiązują co najmniej cztery oceny cząstkowe w semestrze z różnych form aktywności ucznia,
  3. Jeżeli przedmiot jest realizowany w wymiarze dwóch godzin tygodniowo obowiązuje co najmniej pięć ocen cząstkowych.
  4. Jeżeli przedmiot jest realizowany w wymiarze trzech i więcej godzin tygodniowo, obowiązuje co najmniej sześć ocen cząstkowych.

Zasady i formy poprawiania ocen

§ 42

 1. ​Termin oddania ocenionych prac pisemnych nie może przekroczyć dwóch tygodni.
 2. Po każdej pracy klasowej dokonuje się analizy i poprawy.
 3. Uczeń może poprawić ocenę niedostateczną i dopuszczającą z pracy klasowej i sprawdzianu w terminie i formie ustalonej z nauczycielem.
 4. Uczeń ma prawo poprawić ocenę w formie ustalonej przez nauczyciela: 
  1. jednokrotnie we wspólnie ustalonym terminie,
  2. w przypadku nie poprawienia oceny, uczeń zachowuje poprzednią ocenę,
  3. w uzasadnionych przypadkach (np. kiedy nie można stworzyć warunków do ponownego wykonania zadania) nauczyciel może odmówić prawa do poprawienia oceny.
 5. Uczniowie, u których stwierdza się braki edukacyjne mogą skorzystać z pomocy: nauczyciela, innych uczniów oraz zajęć rewalidacyjnych i wyrównawczych.
 6. Szczegółowe zasady poprawiania ocen ustalają nauczyciele poszczególnych przedmiotów.

Sposoby dokumentowania osiągnięć i postępów

§ 43

 1. ​Ośrodek prowadzi dla każdego oddziału dziennik lekcyjny i arkusz ocen, w których dokumentuje osiągnięcia i postępy uczniów w danym roku szkolnym.
 2. Wychowawca klasy prowadzi własną dokumentację według uznanych przez siebie formi metod.
 3. Przy ocenianiu można stosować zapis informacji typu:

         nieobecny          

 - nb

         nieprzygotowany

- np

         ucieczka              

- uc

         nie ćwiczy          

- nć

         zwolniony          

- zw

 

 1. ​​​Oceny z prac klasowych i innych ważnych prac sprawdzających wpisujemy w dzienniku kolorem czerwonym.

Ocenianie w klasach I-III

§ 44

 1. Ocenianie bieżące z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych w klasach I-III ustala się według skali ( do wyboru nauczyciela) :
  1. symbolicznej,
  2. cyfrowej,
  3. literowej,
  4. opisowej.
 2. Wyniki klasyfikacji rocznej w klasach I-III mają formę opisową, która uwzględnia poziom opanowania przez ucznia wiadomości i umiejętności z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla I etapu edukacyjnego oraz wskazuje potrzeby rozwojowe i edukacyjne ucznia związane z przezwyciężaniem trudności w nauce lub rozwijaniem uzdolnień.
 3. W klasach I-III ocena klasyfikacyjna jest oceną opisową, która obejmuje:
  1. umiejętność mówienia,
  2. umiejętność czytania,
  3. umiejętność pisania,
  4. umiejętności matematyczne,
  5. zainteresowania i umiejętności przyrodnicze,
  6. aktywność artystyczną i ruchową,
  7. postępy emocjonalno-społeczne,
  8. osobiste osiągnięcia ucznia.
 4. Zakres tych umiejętności określa program nauczania danej klasy.
 5. Nauczyciel gromadzi swoje obserwacje, prowadzi dzienniki obserwacji, w których notuje swoje uwagi, spostrzeżenia.
 6. Formę dziennika obserwacji ustala każdy nauczyciel indywidualnie i zapoznaje z tym  rodziców na pierwszym zebraniu we wrześniu.
 7. Nauczyciel w klasach I-III ma prawo stosować wszystkie inne dostępne sposoby oceniania wspomagającego, tj.:
  1. obserwuje ucznia i jego pracę
  2. rozmawia z uczniem,
  3. motywuje do dalszych wysiłków,
  4. nagradza uśmiechem, pochwałą, gestem,
  5. nie porównuje go z innymi.
 8. Nauczyciel zapoznaje rodziców i uczniów ze swoimi sposobami oceniania wspomagającego.

Zasady oceniania i promowania uczniów z niepełnosprawnością
intelektualną w stopniu umiarkowanym i znacznym.

§45

 1. ​Zespół nauczycieli i specjalistów pracujących z uczniem ma obowiązek ustalenia dla każdego ucznia w określonych odstępach czasu(nie rzadziej niż dwa razy w roku), oceny poziomu funkcjonowania.
 2. Do rejestrowania poziomu funkcjonowania ucznia stosuje się następujące dokumenty:
  • kartę osiągnięć ucznia,
  • diagram PAC,
  • ocenę opisową.

KARTA OSIĄGNIĘĆ UCZNIA zawiera krótką informację o nowych wiadomościach i umiejętnościach zdobytych przez ucznia w ciągu semestru.
DIAGRAM PAC do rejestrowania poziomu funkcjonowania ucznia - stosuje się diagram PAC 1 i PAC 2 . Zmiany rejestruje się z końcem każdego semestru.
OCENA OPISOWA - zawiera krótki opis osiągnięć ucznia z poszczególnych zajęć edukacyjnych. Oceny dokonuje się z końcem każdego semestru i umieszcza w arkuszu ocen.

 1. Dokumentacja ma charakter ciągły, obejmujący cały czas pobytu ucznia w szkole.
 2. Ocenianie bieżące może być stosowane w formie symbolicznej, cyfrowej, punktowej, literowej itp.
 3. Nawet niewielkie postępy ucznia powinny być wzmacniane pozytywnie natomiast brak postępów nie podlega wartościowaniu negatywnemu.
 4. Uczniowie otrzymują świadectwa szkolne promocyjne.
 5. O doborze uczniów do zespołu decydują głównie ich potrzeby edukacyjne i możliwości psychofizyczne, w mniejszym stopniu wiek i lata.
 6. Po ukończeniu szkoły uczeń otrzymuje świadectwo ukończenia szkoły zawierające ocenę opisową z poszczególnych zajęć edukacyjnych.

Zasady klasyfikacji i usprawiedliwiania nieobecności

§ 46

 1. Rok szkolny dzieli się na dwa semestry:
  1. semestr pierwszy trwa od września do ustalonych ferii zimowych (wg kalendarza na dany rok szkolny),
  2. semestr drugi trwa od zakończenia ferii zimowych do daty zakończenia roku szkolnego (wg kalendarza na dany rok szkolny).
 2. Klasyfikowanie śródroczne uczniów przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w terminach określonych w statucie szkoły.
 3. Klasyfikacja śródroczna polega na okresowym podsumowania osiągnięć edukacyjnych ucznia, określonych w szkolnym planie nauczania i ustaleniu ocen klasyfikacyjnych oraz zachowania.
 4. Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym  z zajęć edukacyjnych i zachowania oraz ustaleniu:
  1. w klasach I-III oraz oddziałach edukacyjno-terapeutycznych jednej opisowej oceny klasyfikacyjnej i jednej opisowej oceny z zachowania
  2. w klasach IV-VI, w gimnazjum oraz w szkole zawodowej wg skali określonejw § 40, ust.5 i § 53.
 5. Oceny klasyfikacyjne ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a oceny z zachowania wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia.
 6. Na tydzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych i wychowawca klasy, są zobowiązani poinformować ucznia o przewidywanych dla niego stopniach klasyfikacyjnych (śródrocznych i rocznych).
 7. O przewidywanym dla ucznia śródrocznym lub rocznym stopniu niedostatecznym, należy poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) w formie pisemnej na miesiąc przed zakończeniem semestru (roku szkolnego).
 8. Uczeń jest klasyfikowany, jeżeli został oceniony ze wszystkich zajęć edukacyjnych z wyjątkiem tych zajęć edukacyjnych, z których na podstawie § 39, ust. 10 został zwolniony.
 9. Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego lub kilku obowiązkowych zajęć edukacyjnych, jeżeli z powodu ciągłej lub bardzo częstej nieobecności (powyżej 50%) na zajęciach edukacyjnych, nauczyciel nie ma podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej (śródrocznej, rocznej).
 10. Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
 11. Uczeń nieklasyfikowany z powodu nieusprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny za zgodą rady pedagogicznej.
 12. Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców/prawnych opiekunów, Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
 13. Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń, realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
 14. Jeżeli w wyniku klasyfikacji śródrocznej stwierdzono, że poziom osiągnięć edukacyjnych ucznia uniemożliwia lub utrudnia kontynuowanie nauki, szkoła powinna w miarę możliwości, stworzyć uczniowi szansę uzupełnienia braków.
 15. W Ośrodku obowiązują następujące formy usprawiedliwiania nieobecności:
  1. pisemne i ustne (w tym telefoniczne),
  2. rodzic może usprawiedliwić nieobecność dziecka do dwóch tygodni wstecz,
  3. nieobecności ciągłe powyżej 30 dni, wymagają zwolnienia lekarskiego.

Tryb przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego.

§ 47

1.        Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się dla ucznia, o którym mowa w § 46, ust. 13, nie obejmuje obowiązkowych zajęć edukacyjnych: technika, zajęcia techniczne plastyka, muzyka, zajęcia artystyczne i wychowanie fizyczne oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych.

2.        Uczniowi, o którym mowa w § 46, ust. 13, zdającemu egzamin klasyfikacyjny nie ustala się oceny zachowania.

3.        Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.

4.        Egzamin klasyfikacyjny z plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, techniki, zajęć technicznych, informatyki, zajęć komputerowych, technologii informacyjnej i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.

5.        Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Termin egzaminu klasyfikacyjnego uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

6.        Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w  § 46, ust. 10 i 11, przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności wskazanego przez dyrektora nauczyciela takich samych lub pokrewnych zajęć edukacyjnych.

7.        Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w  § 46, ust. 12, przeprowadza komisja powołana przez dyrektora szkoły, który zezwolił na spełnianie przez ucznia odpowiednio obowiązku szkolnego lub obowiązku nauki poza szkołą. W skład komisji wchodzą:

1)      Dyrektor Ośrodka albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze – jako przewodniczący komisji;

2)      nauczyciele zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania dla odpowiedniej klasy.

8.        Przewodniczący komisji uzgadnia z uczniem, o którym mowa w § 46, ust. 12, oraz jego rodzicami (prawnymi opiekunami) liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.

9.        – rodzice (prawni opiekunowie) ucznia.
W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów

10.    w szczególności:
Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający

1)      – skład komisji § 47, ust. 7.;
imiona i nazwiska nauczycieli, o których mowa  w ust. 6., a w przypadku egzaminu klasyfikacyjnego przeprowadzanego dla ucznia, o którym mowa w § 46, ust. 12

2)      termin egzaminu klasyfikacyjnego;

3)      zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;

4)      wynik egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

11.    W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany”.

12.    Ustalona przez nauczyciela albo uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego

1)      roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust. 13.;

2)      niedostateczna roczna  ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem ust. 13.;

3)      ustalona przez wychowawcę klasy roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ostateczna, z zastrzeżeniem  ust. 13.

13.    Uczeń lub jego rodzice /prawni opiekunowie mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Ośrodka, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie 2 dni od dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

14.    W przypadku stwierdzenia, że roczna  ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena z zachowania została ustalona niezgodnie z prawem dotyczącym trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Ośrodka powołuje komisję, która:

1)      w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności, w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala roczną ocenę klasyfikacyjną  z danych zajęć edukacyjnych,

2)      w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zachowania - ustala roczną ocenę klasyfikacyjną w drodze głosowania zwykłą większością głosów, w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.

15.    Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 14, pkt 1, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).

16.    W skład komisji wchodzą:

1)      w przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:

a)      Dyrektor Ośrodka albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji;

b)      nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,

c)      dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu prowadzących takie same zajęcia edukacyjne.

2)      W przypadku rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:

a)      Dyrektor Ośrodka albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji;

b)      wychowawca klasy,

c)      w danej klasie,
wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne

d)     pedagog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,

e)      psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,

f)       przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,

g)      przedstawiciel Rady Rodziców.

17.    Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu                klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie , może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Ośrodka w uzgodnieniu z uczniem i jego rodzicami.

Egzamin poprawkowy

§ 48

1.        Począwszy od klasy IV, uczeń, który w wyniku rocznej klasyfikacji uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch zajęć edukacyjnych może zdawać egzamin poprawkowy.

2.        Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej i ustnej z wyjątkiem wychowania fizycznego, techniki, zajęć technicznych, plastyki, muzyki, zajęć artystycznych, zajęć komputerowych, technologii informacyjnej i informatyki, z których egzamin powinien mieć przede wszystkim formę zadań praktycznych.

3.        Egzamin poprawkowy z praktycznej nauki zawodu ma formę zadań praktycznych.

4.        Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Ośrodka do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Egzamin przeprowadza się w ostatnim tygodniu wakacji.

5.        W skład komisji wchodzą:
Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Ośrodka.

1)      Dyrektor Ośrodka, albo nauczyciel zajmujący w szkole stanowisko kierownicze, jako przewodniczący komisji;

2)      nauczyciel przedmiotu, z którego uczeń otrzymał ocenę niedostateczną, jako egzaminujący;

3)      nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia lub wychowawca klasy, jako członek komisji.

6.        Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor ośrodka powołuje jako osobę egzaminującą innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne.

7.        Pytania egzaminacyjne proponuje egzaminator a zatwierdza dyrektor ośrodka.

8.        Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół zawierający:

1)      skład komisji;

2)      termin egzaminu;

3)      zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;

4)      wynik egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny.

Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

9.        w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły, nie później niż do końca września.
Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego

10.    Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.

11.    Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.

12.    Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia szkoły podstawowej i gimnazjum i szkoły ponadgimnazjalnej Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne są zgodne ze szkolnym planem nauczania, realizowane w klasie programowo wyższej.

13.    Rada Pedagogiczna, uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych obowiązkowych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te zajęcia są realizowane w klasie programowo wyższej.

Sprawdziany i egzaminy zewnętrzne

§ 49

1.        Uczeń klasy III gimnazjum ma obowiązek przystąpić do egzaminu zewnętrznego.

2.        Uczniowie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi mają prawo przystąpić:

1)      do  egzaminu gimnazjalnego w warunkach i formach dostosowanych do rodzaju ich niepełnosprawności na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną.

3.        Za dostosowanie warunków i form przeprowadzania  egzaminu gimnazjalnego jest odpowiedzialny dyrektor szkoły jako przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego.

4.        Dyrektor szkoły dostosowuje odpowiednio warunki i formy przeprowadzania  egzaminu gimnazjalnego na podstawie wskazań Rady Pedagogicznej po uzyskaniu stanowiska rodziców (prawnych opiekunów).

5.        Rada Pedagogiczna wskazuje sposób lub sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania  egzaminu gimnazjalnego do potrzeb i możliwości uczniów, wybierając spośród możliwych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania  egzaminu gimnazjalnego określonych w komunikacie dyrektora CKE.

6.        W szczególnych przypadkach, w tym nieujętych w komunikacie dyrektora CKE, decyzję o sposobach dostosowania warunków i form przeprowadzania  egzaminu gimnazjalnego do potrzeb ucznia, podejmuje – po uzgodnieniu z Radą Pedagogiczną – dyrektor szkoły na podstawie pisemnego porozumienia z dyrektorem właściwej okręgowej komisji egzaminacyjnej.

7.        Uczniowie z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym nie przystępują do sprawdzianu i egzaminu gimnazjalnego.

8.        z obowiązku przystąpienia do egzaminu gimnazjalnego na wniosek rodziców (prawnych opiekunów) pozytywnie zaopiniowany przez dyrektora ośrodka.
Uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy nie rokują kontynuowania nauki w szkole ponadgimnazjalnej mogą być zwolnieni przez dyrektora komisji okręgowej

9.        Uczniowie ze sprzężonymi niepełnosprawnościami, posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, którzy z powodu swojej niepełnosprawności nie potrafią samodzielnie czytać lub pisać, są zwolnieni z części trzeciej egzaminu gimnazjalnego.

10.    w miejscu wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.
Uczeń, który z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpił do sprawdzianu, egzaminu lub odpowiedniej części tego egzaminu w ustalonym terminie lub przerwał sprawdzian lub egzamin gimnazjalny, przystępuje do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub odpowiedniej części tego egzaminu w dodatkowym terminie ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej, nie później niż do dnia 20 sierpnia danego roku,

11.    Uczeń, który nie przystąpi  egzaminu gimnazjalnego w terminie do dnia 20 sierpnia danego roku, powtarza ostatnią klasę  gimnazjum oraz przystępuje do  egzaminu w następnym roku.

12.    do dnia 20 sierpnia danego roku, dyrektor komisji okręgowej, na udokumentowany wniosek dyrektora ośrodka, może zwolnić ucznia z obowiązku przystąpienia do sprawdzianu, egzaminu. Dyrektor ośrodka składa wniosek w porozumieniu z rodzicami ucznia.
W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego lub jego części w terminie

Promowanie i ukończenie szkoły

§ 50

1.        Uczeń klasy I-III szkoły podstawowej otrzymuje w każdym roku szkolnym promocję do klasy programowo wyższej.

2.        o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III szkoły podstawowej na wniosek wychowawcy klasy oraz po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.
w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia Rada Pedagogiczna może postanowić
W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnieć ucznia

3.        i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.
Na wniosek rodziców/prawnych opiekunów i po uzyskaniu zgody wychowawcy klasy lub na wniosek wychowawcy klasy i pozyskaniu zgody rodziców (prawnych opiekunów), Rada Pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju

4.        Ucznia z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym promuje się do klasy programowo wyższej uwzględniając specyfikę kształcenia tego ucznia, w porozumieniu z rodzicami (prawnymi opiekunami).

5.        Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej, uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania, uzyskał, roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej, z zastrzeżeniem § 48., ust. 5 i 6 oraz  ust. 11 i 12.

6.        Począwszy od klasy IV szkoły podstawowej uczeń, który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen, co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania, otrzymuje promocję z wyróżnieniem do klasy programowo wyższej.

7.        Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię czy etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust 6, wlicza się także roczne oceny z tych zajęć.

8.        Uczeń, który nie spełnia warunków określonych w ust. 5 nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę z wyjątkiem § 48., ust. 12.

9.        a który odpowiednio w szkole podstawowej specjalnej lub gimnazjum specjalnym uzyskuje ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych oceny uznane za pozytywne w ramach WZO oraz rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym programów nauczania dwóch klas, może być promowany do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego.
Uczeń szkoły podstawowej i gimnazjum, który posiada orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego i ma opóźnienie w realizacji programu nauczania co najmniej jednej klasy,

10.    z zastrzeżeniem § 49., ust. 8, 9, 10, 11 i 14.
w klasach programowo niższych w szkole danego typu, uzyskał oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej z zastrzeżeniem § 48, ust 5 i 6, ponad to w przypadku szkoły podstawowej i gimnazjum przystąpił odpowiednio do sprawdzianu lub egzaminu
Uczeń kończy szkołę podstawową, gimnazjum, szkołę ponadgimnazjalną, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się

11.    z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę z zachowania.
Uczeń kończy szkołę podstawową, gimnazjum, szkołę ponadgimnazjalną z wyróżnieniem, jeżeli w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się roczne oceny klasyfikacyjne

12.    Uczniowi, który uczęszczał na dodatkowe zajęcia edukacyjne lub religię albo etykę, do średniej ocen, o której mowa w ust 11, wlicza się także roczne oceny z tych zajęć.

13.    w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.
O promowaniu do klasy programowo wyższej ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte

14.    w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym.
O ukończeniu szkoły przez ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym postanawia rada pedagogiczna, uwzględniając ustalenia zawarte

Szczegółowe kryteria oceny zachowania ucznia

§ 51

1.        Oceny zachowania ustala wychowawca klasy, uwzględniając opinię Rady Pedagogicznej, a także uczniów. Uczeń, jego rodzice, samorząd klasowy oraz nauczyciele mogą występować do Rady Pedagogicznej o ponowne ustalenie oceny z zachowania.

2.        Tryb postępowania przy ustalaniu oceny zachowania:

1)      Oceny muszą być wystawione na tydzień przed klasyfikacją śródroczną i roczną,

2)      Tydzień przed posiedzeniem rady pedagogicznej wychowawcy mogą rozpatrywać odwołania

3)      ,W przypadku rozbieżności stanowisk odwołania będą rozpatrywane na posiedzeniu Rady Pedagogicznej,

4)      Decydujący głos w ustalaniu oceny pozostawia się wychowawcy klasy.

3.        Śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:

1)      wywiązywanie się z obowiązków ucznia,

2)      postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej,

3)      dbałość o honor i tradycje szkoły,

4)      dbałość o piękno mowy ojczystej,

5)      dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób,

6)      godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią ,

7)      okazywanie szacunku innym osobom,

8)      udział w realizacji projektu edukacyjnego - dotyczy tylko uczniów gimnazjum.

4.        Przystępując do oceny zachowania należy uwzględnić indywidualną sytuację ocenianego, a przede wszystkim:

1)      o potrzebie kształcenia specjalnego albo indywidualnego nauczania lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej),
stan zdrowia (zaburzenia lub odchylenia rozwojowe stwierdzone w orzeczeniu

2)      uzdolnienia,

3)      temperament.

5.        Kryteria oceny zachowania ucznia gimnazjum uwzględniają jego udział w realizacji projektu edukacyjnego.

6.        Ocenę semestralną i roczną ustala wychowawca klasy na podstawie:

1)      pozytywnych i negatywnych wpisów do klasowego zeszytu uwag,

2)      wpisów do dziennika lekcyjnego (frekwencja, uwagi, spóźnienia)

3)      opinii innych nauczycieli,

4)      opinii uczniów danej klasy,

5)      samooceny ucznia.

7.        Ocenę z zachowania semestralną i roczną, ustala się według następującej skali:

1)      wzorowe,

2)      bardzo dobre

3)      dobre

4)      poprawne

5)      nieodpowiednie

6)      naganne.

8.        Ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na:

1)      oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych,

2)      ust. 9. i 10.
promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły z zastrzeżeniem

9.        Rada Pedagogiczna może podjąć uchwałę o niepromowaniu do klasy programowo wyższej lub nieukończeniu szkoły przez ucznia, któremu po raz drugi z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną z zachowania.

10.    z zachowania, nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej, a uczeń klasy programowo najwyższej nie kończy szkoły.
Uczeń, któremu po raz trzeci z rzędu ustalono naganną roczną ocenę klasyfikacyjną

Projekt edukacyjny

§ 52

1.        i obejmuje:
Projekt edukacyjny jest realizowany przez zespół uczniów pod opieką nauczyciela

1)      wybór tematu projektu edukacyjnego;

2)      określenie celów projektu edukacyjnego i zaplanowanie etapów jego realizacji;

3)      wykonywanie zaplanowanych działań;

4)      publiczną prezentację przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego;

5)      podsumowanie pracy uczniów nad projektem edukacyjnym.

2.        w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla gimnazjów lub wykraczać poza te treści.
Zakres projektu edukacyjnego może dotyczyć wybranych treści nauczania określonych

3.        Dyrektor Ośrodka po zasięgnięciu opinii rady pedagogicznej, ustala:

1)      zadania nauczyciela, o którym mowa w ust. 1;

2)      czas realizacji projektu edukacyjnego;

3)      termin oraz sposób prezentacji przez uczniów rezultatów projektu edukacyjnego;

4)      sposób podsumowania pracy uczniów nad projektem edukacyjnym;

5)      inne elementy istotne dla prawidłowej realizacji projektu edukacyjnego.

4.        Wychowawca oddziału na początku roku szkolnego, w którym uczniowie rozpoczną realizację projektu edukacyjnego, informuje uczniów i ich rodziców o warunkach realizacji projektu, o których mowa w ust. 3.

5.        Informację o udziale ucznia w realizacji projektu edukacyjnego oraz temat projektu edukacyjnego wpisuje się na świadectwie ukończenia gimnazjum.

6.        w art.44 ust. 2 ustawy, na świadectwie ukończenia gimnazjum w miejscu przeznaczonym na wpisanie informacji o udziale ucznia w realizacji projektu wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
W przypadku zwolnienia ucznia z realizacji projektu edukacyjnego, o którym mowa

7.        Udział ucznia w realizacji projektu edukacyjnego uwzględnia się w kryteriach oceniania zachowania ucznia gimnazjum zawartych w ocenianiu wewnątrzszkolnym.

Zasady ustalania oceny zachowania

§ 53

Kontrola i ocena ucznia jest nieodłącznym elementem procesu wychowania. Dokonywana jest przez nauczycieli i wychowawców na podstawie systematycznej obserwacji uczniów w szkole i poza nią. Ocena z zachowania powinna ukierunkowywać proces samokontroli i zachęcać uczniów do wzmożonej pracy nad sobą. Powinna utrwalać, nagradzać postawy pozytywne i eliminować te, które zostały uznane za niewłaściwe.

1.Wywiązywanie się z obowiązków ucznia

Uczeń osiąga wyniki:

Wzorowe

 • uczeń nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności i spóźnień

 

 

Bardzo dobre

 • uczeń nie ma nieusprawiedliwionych nieobecności, zdarzyły się spóźnienia (do 5)

 

 

Dobre

 • uczeń ma nieusprawiedliwione nieobecności (do 10) i  spóźnienia (6-8)

Poprawne

 • uczeń ma nieusprawiedliwione nieobecności (11 - 50) i spóźnienia

 (9-11),

 • sporadyczne przypadki nieprzestrzegania regulaminów szkolnych

Nieodpowiednie

 • uczeń łamie regulaminy szkolne,
 • często opuszcza lekcje bez usprawiedliwienia (51 - 80) i spóźnia się  (12-15)

naganne

 • uczeń przejawia lekceważący stosunek do nauki i przedmiotów szkolnych,
 • opuścił powyżej 81 godzin zajęć szkolnych nieusprawiedliwionych lub ma powyżej 15 spóźnień.

 

 

 

2. Postępowanie zgodne z dobrem społeczności szkolnej, dbałość o honor i tradycje szkoły, dbałość o piękno mowy ojczystej

Uczeń jest zobowiązany dbać o wygląd zewnętrzny i przestrzega właściwego stroju.

Na uroczystościach szkolnych obowiązuje strój galowy.

Wzorowe

 • uczeń prezentuje postawę godną naśladowania w sytuacjach szkolnych i pozaszkolnych,
 • wyróżnia się kulturą osobistą wobec wszystkich pracowników szkoły i uczniów, podczas wszystkich zajęć organizowanych przez szkołę prezentuje postawę godną naśladowania,
 • uczeń samodzielnie podejmuje różnorodne inicjatywy na rzecz klasy, szkoły, środowiska
 • cechuje go wysoka wrażliwość na problemy społeczne, angażuje się w ich rozwiązywanie
 • reprezentuje szkołę w zawodach, konkursach
 • otacza stałą opieką uczniów nowych oraz słabszych w nauce
 • angażuje się w działalność szkolnego wolontariatu
 • wygląd zewnętrzny i strój ucznia nie budzi jakichkolwiek zastrzeżeń

Bardzo dobre

 • uczeń jest zawsze taktowny, prezentuje wysoką kulturę słowa i dyskusji, zachowuje się kulturalnie wobec wszystkich pracowników szkoły i uczniów,
 • podczas wszystkich zajęć organizowanych przez szkołę zachowuje się właściwie,
 • uczeń wykazuje dużą aktywność w działaniach na rzecz zespołu w szkole wykazuje dużą inicjatywę w pracy na rzecz klasy,
 • chętnie pomaga kolegom w nauce, sprawach osobistych, w adaptacji szkolnej,
 • okazjonalnie działa w szkolnym wolontariacie,
 • uczeń nosi ubiory schludne, estetyczne, bezpieczne,
 • przestrzega ubioru galowego, dba o swój wygląd

Dobre

 • uczeń jest zwykle taktowny, w rozmowach i dyskusjach stara się o zachowanie kultury słowa,
 • zachowuje się kulturalnie wobec pracowników szkoły i uczniów,
 •  sporadycznie zwracana jest mu uwaga na zajęciach lekcyjnych lub innych organizowanych przez szkołę,
 • uczeń angażuje się w prace na rzecz zespołu -bierze udział w pracach na rzecz klasy, szkoły, środowiska,
 • dokładnie wypełnia funkcje społeczne w klasie, szkole,
 • nie uchyla się od pomocy kolegom w nauce i sprawach osobistych,
 • uczeń nosi ubiory zgodnie z normami obyczajowymi i przestrzega stroju galowego,
 • zdarzyło się, że uczeń naruszył zasady właściwego stroju i wyglądu w szkole ale po zwróceniu uwagi dostosował się do wymagań

Poprawne

 • zdarzyło się (1-2x), że uczeń zachował się nietaktownie lub nie zapanował nad emocjami,
 •  użył mało kulturalnego słownictwa w rozmowie lub dyskusji,
 •  sporadycznie zdarzyło mu się niekulturalnie zachować wobec innych, ale potrafił naprawić wyrządzoną krzywdę,
 • czasami zwracana jest mu uwaga na zajęciach organizowanych przez szkołę,
 • uczeń nie uchyla się od prac na rzecz klasy, szkoły, środowiska -sporadycznie wykonuje prace społeczne (poza obowiązkowymi) z własnej inicjatywy,
 • zdarzyło się, że uczeń odmówił pomocy koledze w nauce lub innej życiowej sprawie

Nieodpowiednie

 • uczeń czasami zachowuje się nietaktownie,
 • bardzo często uczniowi zwracana jest uwaga na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych,
 • zdarza się, że uczeń używa wulgaryzmów,
 • uczeń często unika pracy na rzecz zespołu lub w jego składzie -niechętnie odnosi się do próśb kolegów o pomoc,
 • wielokrotnie uczniowi zwracano uwagę na wygląd i strój, uczeń nie przestrzega noszenia stroju galowego

Naganne

 • uczeń zachowuje się nietaktownie,
 • używa wulgaryzmów w rozmowach i dyskusjach,
 • uczeń ma lekceważący stosunek do pracowników szkoły, uczniów,
 • uczeń wielokrotnie ma zwracaną uwagę na niewłaściwe zachowanie podczas zajęć lekcyjnych lub innych organizowanych przez szkołę,
 • uczeń w ogóle nie wykazuje chęci pracy na rzecz innych, nie podejmuje współpracy z innymi,
 • uczeń nie przestrzega noszenia stroju galowego, jego wygląd odbiega rażąco od norm obowiązujących w szkole

 

 

 

3.Dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób, godne, kulturalne zachowanie się w szkole i poza nią, okazywanie szacunku innym osobom

Wzorowe

 • we wszystkich sytuacjach szkolnych postawę ucznia cechuje respektowanie wartości ogólnoludzkich (uczciwość, szacunek, prawdomówność, sprzeciw wobec zła itd.)
 • przestrzega ustalonych zasad, norm, ustaleń,
 •  reaguje na przejawy zachowań zagrażających zdrowiu i życiu innych,
 • nie stwierdzono u ucznia żadnych nałogów czy uzależnień, on sam deklaruje, że jest od nich wolny,
 •  swoją postawą zachęca innych do naśladownictwa lub czynnie wspomaga starania innych o wyjście z nałogu czy uzależnienia

Bardzo dobre

 • w codziennym życiu szkoły uczeń wykazuje się uczciwością (np. nie spisuje prac domowych,
 •  pracuje samodzielnie na klasówkach, nie kłamie itp.),
 • zawsze reaguje na dostrzeżone przejawy zła, szanuje godność własną i innych osób,
 • swoją postawą podkreśla szacunek dla pracy swojej i innych, a także dla mienia publicznego i własności prywatnej,
 • uczeń przestrzega zakazu, stosuje się do warunków korzystania z telefonów i urządzeń elektronicznych - dba o bezpieczeństwo swoje i innych

Dobre

 • uczeń zwykle postępuje uczciwie (np. nie spisuje prac domowych, pracuje samodzielnie na klasówkach, nie kłamie itp.),
 • reaguje na dostrzeżone przejawy zła,
 • stara się nie uchybiać godności własnej i innych osób, szanuje własną i cudzą pracę, mienie publiczne i prywatne,
 • uczeń nie opuszcza terenu szkoły w trakcie zajęć szkolnych,
 • uczeń skorzystał z telefonu komórkowego podczas lekcji ale po zwróceniu uwagi sytuacja nie powtórzyła się

Poprawne

 • zdarzyło się sporadycznie, że:

a) uczeń nie postąpił zgodnie z zasadą uczciwości w stosunkach międzyludzkich lub nie zareagował na ewidentny przejaw zła,

 b) uchybił godności własnej lub innej osoby,

 c) nie wykazał dostatecznego szacunku do pracy własnej lub cudzej,

 d) naraził na uszczerbek mienie prywatne lub publiczne i naprawił szkodę

 • zdarzyło się, że uczeń opuścił teren szkoły w trakcie zajęć, ale na zwróconą mu uwagę zareagował właściwie i wrócił na teren szkoły,
 • uczeń skorzystał z telefonu komórkowego podczas lekcji, nie zareagował właściwie na zwróconą mu uwagę

Nieodpowiednie

 • uczeń w swoim postępowaniu często nie przestrzega zasady uczciwości, zwykle nie reaguje na przejawy zła,
 • kilkakrotnie uchybił godności własnej lub innych osób, nie wykazuje szacunku dla pracy i własności własnej i innych członków społeczności szkolnej
 • wielokrotnie opuszczał teren szkoły,
 • uczeń wielokrotnie korzystał z telefonu komórkowego podczas lekcji

Naganne

 • uczeń wciąż postępuje niezgodnie z zasadami uczciwości, prawdomówności itd.,
 • uczeń nie wywiązuje się z obowiązków ucznia zgodnie ze Statutem Szkoły,
 • uczeń nagrywał, filmował lub fotografował sytuacje szkolne w czasie lekcji lub na przerwach bez zgody nauczyciela prowadzącego zajęcia lub dyżurującego na przerwie,
 • uczeń posiada lub pali papierosy i e-papierosy,
 • posiada lub pije alkohol,
 • posiada lub przyjmuje narkotyki i tym samym naraża na uszczerbek nie tylko własne zdrowie, ale i dobre imię szkoły

 

 

 

4. Zaangażowanie w zespołowy projekt edukacyjny

Wzorowe

·         jest liderem zespołu lub jego najbardziej kreatywnym członkiem,

·          ma duży, pozytywny wpływ na zespół, wspiera innych,

·         świetnie rozumie ideę projektu, jest bardzo samodzielny

Bardzo dobre

 • aktywnie pracuje w zespole,
 • jest kreatywny i solidny,
 •  ma bardzo dobre relacje z całą grupą,
 • zespół często przyjmuje jego pomysły do realizacji,
 • wspiera słabszych członków zespołu,
 •  ma bardzo dobry kontakt z opiekunem zespołu

Dobre

 • chętnie pracuje w zespole, stara się być aktywny, czasami proponuje swoje pomysły które są przyjmowane do realizacji,
 • solidarnie wykonuje zlecone przez innych członków zespołu zadania,
 • jeśli zostaje liderem, to często korzysta z konsultacji z opiekunem, gdyż brakuje mu pewności siebie

Poprawne

 • należy do zespołu, jest dość bierny, choć próbuje włączać się w niektóre działania,
 • jest mało kreatywny, ale potrafi pracować w zespole, pełniąc w nim raczej funkcje podrzędne,
 • zdarza mu się solidnie wykonywać niektóre zlecone przez innych członków zespołu zadania

Nieodpowiednie

 • formalnie należy do zespołu, ale nie interesuje się projektem,
 •  nie włącza się w żadne zadania, nie potrafi lub nie chce znaleźć dla siebie mimo pomocy opiekuna i grupy,
 • przejawia dużą bierność

Naganne

 • nie bierze udziału w żadnym projekcie, jeśli formalnie należy do zespołu to w praktyce nie angażuje się w pracę nad projektem,
 •  nie przychodzi na spotkania, nie wykonuje żadnych prac, natomiast jest osobą, która utrudnia pracę, działa destrukcyjnie na innych

 

 

 

5. Postanowienia końcowe

1)      Oceny wystawia się według następujących zasad:

 • uczeń, który choć w jednym przypadku otrzymał ocenę cząstkową „naganna”, nie może mieć wyższej oceny niż „ nieodpowiednia”,

 • uczeń, który choć w jednym przypadku otrzymał ocenę cząstkową „nieodpowiednia”, nie może mieć wyższej oceny niż poprawna,

 • uczeń, który choć w jednym przypadku otrzymał ocenę cząstkową „poprawna,” nie może mieć wyższej oceny niż bardzo dobra,

• uczeń, który rażąco naruszył zasady oceniania choć w jednym z kryteriów (I-IV), może mieć wystawioną ocenę końcową/śródroczną z zachowania „naganna”,

• uczeń, który wyróżnia się szczególnie pozytywnie w jednym z kryteriów (I-IV) i nie otrzymał żadnej oceny cząstkowej niższej niż „dobra”, może mieć wystawioną ocenę końcową z zachowania „wzorowa”,

• ocenę „naganną” śródroczną lub roczną za zachowanie wystawia się w przypadku otrzymania dwóch nagan dyrektora szkoły lub trzech ocen „nagannych” cząstkowych z poszczególnych kryteriów,

• uczeń który na zakończenie roku szkolnego w ciągu dwóch lat nauki otrzymał ocenę „naganną”, decyzją Rady Pedagogicznej, może nie otrzymać promocji do następnej klasy/świadectwa ukończenia szkoły.

2)      Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeśli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalenia tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych. Dyrektor szkoły powołuje komisję zgodnie z trybem ustalonym w Statucie Szkoły.

3)      Ocena z zachowania nie ma wpływu na oceny z zajęć edukacyjnych.

4)      Ocena z zachowania wystawiona przez wychowawcę jest ostateczna. Nakłada to na niego obowiązek wnikliwego poznania uczniów, bieżącego zasięgania opinii o uczniach u wszystkich nauczycieli oraz dokonania konsultacji zaproponowanych ocen zachowania z samorządem klasowym.

5)      Wychowawca jest zobowiązany do zapoznania uczniów z wystawioną oceną z zachowania oraz jej uzasadnienia.

 

 

 

Postanowienia końcowe
ROZDZIAŁ VIII

§ 54

z odrębnymi przepisami.
Ośrodek jest jednostką budżetową i prowadzi samodzielną gospodarkę finansową, zgodnie

§ 55

Ośrodek prowadzi i przechowuje dokumentację szkolną, w tym z przebiegu nauczania, zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 56

Ośrodek używa pieczęci urzędowych, zgodnie z odrębnymi przepisami.

§ 57

Zarządzenia Dyrektora Ośrodka i informacje dla ogółu nauczycieli, a także innych pracowników ośrodka wywiesza się na tablicach informacyjnych znajdujących się na terenie ośrodka.

§ 58

Projekt statutu szkoły albo jego zmian dokonuje i uchwala Rada Pedagogiczna. Po każdym uchwaleniu zmian tekst statutu  zostaje ujednolicony.

§ 59

Wszelkie sprawy nie uregulowane w niniejszym statucie rozstrzyga się na podstawie stosownych przepisów.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

 

Aktualności

Kontakt

 • Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego
  13-100 Nidzica
  ul.Wyborska 12
 • +48 89 625 27 34

Galeria zdjęć