Nawigacja

Rok szkolny 2015/2016

Innowacje pedagogiczne

 

PROJEKT INNOWACJI PEDAGOGICZNEJ

 

 1. Nazwa  innowacji:
  Innowacyjny Program Zajęć Dodatkowych: Programować każdy może!

 

 1. Rodzaj innowacji:
  Innowacja metodyczno – organizacyjna w zakresie nauczania informatyki i matematyki

 

 1. Autorzy i realizatorzy innowacji:
  Joanna Maksym – nauczyciel informatyki, podstaw przedsiębiorczości, oligofrenopedagog
  Edyta Śledzińska – nauczyciel matematyki i informatyki, oligofrenopedagog

 

 1. Oddziały objęte innowacją:
  Uczniowie gimnazjum – klasy I-III

 

 1. Miejsce wdrożenia innowacji:
  Specjalny Ośrodek Szkolno – Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego
  13-100 Nidzica, ul. Wyborska 12

 

 1. Czas realizacji:
  Data rozpoczęcia innowacji: listopad 2015 r.
  Data zakończenia innowacji: czerwiec 2017 r.
  Czas trwania innowacji: 2 lata
   
 2. Uzasadnienie:

Nowoczesna szkoła powinna uczyć twórczego rozwiązywania problemów, budowania kompetencji językowych i społecznych oraz przygotować młodzież do mierzenia się
z wymaganiami rynku pracy, na którym zapotrzebowanie na pracowników posiadających umiejętności programowania wzrasta z roku na rok. Jak wynika z wielu raportów, poszukiwani są nie tylko absolwenci szkół wyższych o profilach technicznych, brakuje też wykwalifikowanych absolwentów szkół zawodowych. Nikt nie potrzebuje już ślusarza czy tokarza z przysłowiowym pilnikiem w ręku, ale pracownika, który odpowiednio będzie potrafił zaprogramować maszyny i automaty, które są w dzisiejszych czasach wszechobecne. Większość tzw. zawodów przyszłości powiązanych jest ściśle z informatyką i matematyką.

W związku z powyższym, istnieje potrzeba rozwoju młodzieży, już na etapie gimnazjalnym, w kierunkach zdefiniowanych, jako najbardziej pożądane na rynku pracy. Nie jest też tajemnicą, że młodzież z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, która kształci się w naszej szkole, ze względu na obniżone możliwości intelektualne, potrzebuje znacznie więcej czasu na opanowanie podstaw programowania, niż ich rówieśnicy z normą intelektualną. Mają też relatywnie mniejsze szanse edukacyjne i są w większym stopniu zagrożone wykluczeniem społecznym.

Stąd też zrodził się pomysł zorganizowania dla naszych uczniów dodatkowych zajęć, podczas których, przy zastosowaniu nowoczesnych i atrakcyjnych pomocy dydaktycznych, będą mogli samodzielnie zmierzyć się z problemami matematycznymi czy informatycznymi, niespotykanymi dotąd w szkole na tradycyjnych lekcjach.

 1. Opis i założenia innowacji:

 

Innowacyjność projektu to przede wszystkim nowoczesny sposób prowadzenia zajęć, nastawiony na praktyczny charakter zdobywania wiedzy oraz zwiększenie aktywności własnej uczniów poprzez silne zaangażowanie ich w proces edukacyjny.

Jako wartość w zakresie innowacji wskazać można także wprowadzenie nauczania w gimnazjum treści z dziedzin takich, jak: robotyka, mechanika, elektronika, czy programowanie. Elementem innowacji jest także zastosowanie nowoczesnych narzędzi Lego Education, jakimi są klocki konstrukcyjne WeDo, wykorzystywane m.in. do własnoręcznej budowy robota. Program wpisuje się w założenia podstawy programowej, zwracającej szczególną uwagę na odejście od wiedzy encyklopedycznej i położenie nacisku na kształtowanie umiejętności - zarówno prostych, jak i złożonych, w tym umiejętności myślenia naukowego.

 

 • Nabór odbędzie się na zasadzie powszechnego dostępu spośród uczniów szkoły gimnazjalnej. Stworzona zostanie grupa licząca od 8 do 10 uczniów w każdym roku szkolnym 2015/2016 i 2016/2017.
 • W ciągu roku szkolnego zaplanowano 46 godzin zajęć w blokach dwugodzinnych.
 • Program obejmie dwa moduły tematyczne: Moduł I - Programowanie w języku Scratch (16 godz.), Moduł II - Konstruowanie i programowanie robotów (30 godz.)
 • Uczniowie na zajęciach będą pracować w zespołach dwuosobowych.
 • Na każdym stanowisku pracy będzie zapewniony dostęp do komputera wraz z oprogramowaniem oraz zestawem klocków edukacyjnych Lego WeDo.
 • Na każdych zajęciach budowany będzie inny robot, mający wykonać określone zadanie. Uczniowie testując swoje konstrukcje sprawdzą poprawność przyjętych założeń, w razie potrzeby samodzielnie zmodyfikują model i sterujący nim program.
 • Każdy uczeń założy konto Scratch na stronie www.scratch.mit.edu.
 • Na każdych zajęciach prace uczniów będą umieszczone na stronie internetowej Scratch (powstanie Studio projektów).
 • Rodzice wyrażą pisemną zgodę na udział swoich dzieci w programie i zostaną poinformowani o jego założeniach i celach.
 • Jeden raz w toku realizacji programu w zajęciach wezmą udział rodzice,  przed którymi uczniowie będą mogli pochwalić się i zaprezentować efekty swojej pracy.
 • Przewiduje się kontynuację innowacji w następnych latach, o ile szkole uda się pozyskać środki finansowe na zakup nowych, trudniejszych zestawów.

                                                  

 1. Metody i formy realizacji innowacji:

 

Zajęcia prowadzone będą w formie warsztatów, podczas których uczniowie pracować będą w zespołach dwuosobowych.

Podstawowe metody stosowane na zajęciach to:

 • Nauka przez osobiste doświadczenia (ograniczamy liczbę podawanych informacji do niezbędnego minimum i dążymy do tego, aby uczeń mógł rozpocząć samodzielną pracę).
 • Metoda twórczego rozwiązywania problemów – ucząca krytycznego i twórczego myślenia, łączenia wiedzy z doświadczeniem, ucząca też współpracy i akceptacji indywidualnych różnic (zależy nam na wyeliminowaniu rywalizacji na rzecz współpracy, dzielenia się pomysłami, wiedzą i doświadczeniami)
 • Metoda planowania – która pozwoli uczniom planować rzeczywistość, fantazjować, marzyć i planować urzeczywistnianie swoich marzeń.

 

Innowacyjność metod prowadzenia zajęć polegać będzie przede wszystkim na zastosowaniu koncepcji edukacyjnej „4C” opracowanej przez LEGO Education. Zajęcia przebiegać będą według poniższego schematu:

 • Connect („Połącz”) – wprowadzenie do zajęć, rozbudzenie ciekawości uczniów; połączenie tematyki zajęć z tym, co uczniowie już wiedzą i znają; motywacja do działania;
 • Construct („Zbuduj”) – konstruowanie maszyny prostej/robota według instrukcji lub własnego pomysłu (wg koncepcji: „Gdy tworzysz używając rąk, stymulujesz konstruowanie wiedzy w Twoim umyśle”);
 • Contemplate („Pomyśl”) – nakłanianie uczniów do refleksji poprzez zadawanie dodatkowych pytań; dopilnowanie, by uczniowie byli pewni nowo zdobytej wiedzy
 • Continue („Kontynuuj”) – łączenie nowo zdobytej wiedzy i umiejętności z kolejnymi zadaniami; stawianie przed uczniami wyzwań adekwatnych do ich poziomu wiedzy
  i umiejętności.

 

 1. Cele innowacji:

 

 • Cele główne:
 1. Nauka podstaw algorytmiki i programowania.
 2. Wprowadzenie niekonwencjonalnych, interaktywnych form prowadzenia zajęć, nastawionych na stymulowanie rozwoju ucznia poprzez edukację czynną.

 

 • Cele szczegółowe:
 1. Wykorzystanie nowych technologii w przyswajaniu wiedzy z zakresu informatyki i matematyki.
 2. Rozwijanie  myślenia kreatywnego i logicznego.
 3. Przygotowanie do algorytmicznego rozwiązywania problemów.
 4. Poznanie podstaw tworzenia prostych konstrukcji oraz techniki ich programowania.
 5. Kształcenie umiejętności społecznych.

 

 1. Zakładane efekty działalności innowacyjnej:

 

 • Poszerzenie wiedzy i praktycznych umiejętności uczniów w zakresie informatyki
  i matematyki.
 • Opanowanie przez uczniów podstaw algorytmiki, programowania i konstrukcji robotów.
 • Rozwój u uczniów umiejętności samodzielnego myślenia, kreatywnego rozwijania problemów, myślenia nieschematycznego.
 • Poprawa u uczniów umiejętności współpracy i komunikacji w ramach działań prowadzonych w grupie.
 • Wprowadzenie do praktyki nowej jakości kształcenia, opartej o atrakcyjne dla uczniów materiały i pomoce naukowe.

 

 1. Ewaluacja:

 

Badanie efektów zakładanych w procesie innowacji przebiegać będzie po zakończeniu zajęć przez grupę.

 

Przedmiotem  badań będzie:

 • Użyteczność innowacji
 • Trafność  przedsięwzięcia
 • Efektywność
 • Interaktywność (czy efekty naszej innowacji służyć będą innym)
 • Trwałość

 

Sposoby ewaluacji:

 • Obserwacja uczniów podczas zajęć
 • Ankieta ewaluacyjna wśród uczniów
 • Galeria zdjęć na stronie internetowej szkoły.

 

Aktualności

Kontakt

 • Specjalny Ośrodek Szkolno - Wychowawczy im. ks. Jana Twardowskiego
  13-100 Nidzica
  ul.Wyborska 12
 • +48 89 625 27 34

Galeria zdjęć